Technische wijziging passend onderwijs

Dit wetsvoorstel voorziet in een aantal technische wijzigingen en een aantal wijzigingen op basis van voortschrijdend inzicht die voornamelijk verband houden met de bekostiging van passend onderwijs.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 16-08-2016
Einddatum consultatie 19-09-2016
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Basisonderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Bij de invoering van passend onderwijs is in een aantal gevallen gebleken dat met name op het gebied van bekostiging een aantal (technische) wijzigingen nodig is om tot een goede en zorgvuldige uitvoering te komen. Daarnaast wordt er van de gelegenheid gebruikgemaakt om enkele technische aanpassingen en wijzigingen met beperkte beleidsmatige gevolgen aan te brengen in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het onderwijstoezicht.

In dit wetsvoorstel worden de volgende wijzigingen voorgesteld:
1. het bekostigen van nieuwe scholen die ontstaan als gevolg van een besluit van een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (sovso) om door te gaan als ofwel een school voor speciaal onderwijs (so), dan wel een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) op basis van de leerlingaantallen op de teldatum in het jaar voorafgaand, in plaats van in het jaar waarin de bekostiging aanvangt;
2. concretiseren van de wetgeving voor de bekostiging van leerlingen op residentiële instellingen;
3. opnieuw mogelijk maken dat bij het opheffen van een laatste school voor speciaal basisonderwijs (sbo) binnen een samenwerkingsverband, de ondersteuningsmiddelen toegerekend worden aan het samenwerkingsverband;
4. aansluiten van de samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs bij de wachtgeldverevening van de scholen in het voortgezet onderwijs, zodat de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk worden voor een deel van de ontstane wachtgeldkosten en het collectief van de vo-scholen voor de rest;
5. het mogelijk maken dat voor individuele leerlingen in het regulier onderwijs die vanwege lichamelijke of psychische redenen tijdelijk of gedeeltelijk niet naar school kunnen, kan worden afgeweken van de voorgeschreven onderwijstijd;
6. het corrigeren van enkele ontstane omissies en wetstechnische gebreken.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, scholen voor primair onderwijs en voor voortgezet onderwijs en samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

Verwachte effecten van de regeling

Scholen voor primair en voortgezet onderwijs kunnen voor leerlingen die vanwege een lichamelijke of psychische beperking niet voltijds naar school kunnen, onder omstandigheden afwijken van de voorgeschreven onderwijstijd.

Voor samenwerkingsverbanden:
1. Is duidelijk hoe de bekostiging verloopt van leerlingen in het (v)so afkomstig uit een residentiële instelling.
2. Wordt enkel een deel van de uitkeringskosten in mindering gebracht op de bekostiging, in plaats van het totaal.
3. Zijn er geen financiële prikkels meer om de (laatste) sbo school in het samenwerkingsverband in stand te houden

Doel van de consultatie

Uitvragen of voorgestelde wetswijziging in lijn is met eerder bedoelde en/of verzochte aanpassingen vanuit het veld.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen van het wetsvoorstel is een reactie mogelijk

Meer informatie