Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel terugdringen verzuim

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Eck en Wiel
Datum 10 augustus 2022

Vraag1

Wilt u reageren op het wetsvoorstel 'Terugdringen verzuim'? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een bericht te uploaden.
Gezien de verschillende wetten waarmee onderwijs gemoeid is, er leerplicht i.p.v. leerrecht is en het feit dat onderwijs nog steeds onder strafrecht valt, draagt deze wet alleen maar meer bij aan drang en dwang, een verzwakking van de rechtspositie van kwetsbare kinderen en hun ouders, de scheve verhoudingen tussen school&ouders, SWV&school, LPA&ouders en SWV&LPA én de macht van de LPA. Beter zou zijn om 2 groepen uit elkaar te trekken: onder thuiszitters vallen ziek voor school (lichamelijk en of verstandelijk gehandicapten) en ziek door school (geen passend onderwijs ivm psychische klachten door het schoolsysteem). Binnen de "ziek door school"-groep is ook een onderscheid te maken:
1: DSM diagnoses als ADHD, TOS, Autisme etc. Veelal een groep met gedrags- en aanpassingsproblemen die op school (Speciaal Onderwijs) elkaars gedrag versterken waar niet elk kind goed tegen kan. Te veel overprikkeling. Ook hier is individueel maatwerk nodig óf thuisonderwijs. Dwang naar schoolgang schaadt deze kinderen én hun ouders. Breng onderwijs voor deze groep onder bij de zorg. Ga uit van wat het kind nodig heeft en kan.

2: Hoogbegaafd, uitzonderlijk hoogbegaafd en dubbel bijzonder (= HB+DSM) de totale groep is ca 1/3e van de 15.000 thuiszitters. Deze groep heeft individueel maatwerk nodig. Veelal heeft deze groep schoolschade opgelopen, waardoor dwang naar school alleen nog maar meer schade oplevert en zij niet ten volste hun potentieel kunnen bereiken, wat juist heel waardevol had kunnen zijn voor de maatschappij.

3. De weigeraars. Het ligt er aan of dit vanuit ouders of kind komt en de onderliggende reden ervan of en hoe dit te tackelen is. Ook is er een verschil tussen onwil en onwetendheid. Een alternatief traject (buiten school maar in de buurt) zou hier een oplossing kunnen bieden. Meer praktijkgericht dan in de schoolbanken, óók basisschoolleeftijd. Hier kun je wel een aanwezigheidsplicht op zetten. Óf naar school, óf naar de buurtopvang. Dit geeft ouders de tijd en vrijheid om te werken.

Er is dan geen sprake meer van thuiszitters, maar van onderwijstijdbesteding.

Vraag2

Denkt u dat de voorgestelde maatregelen eraan bijdragen om verzuim terug te dringen? Waarom denkt u dat wel of niet?
Nee, verzuim wordt door scholen al goed bijgehouden. Echter leveren deze maatregelen meer drang en dwang op, wat (nu al) een enorme psychische druk en impact heeft op gezinnen. Ouders vallen om door de stress die het vaak jarenlange traject met zich meebrengt. Daarnaast hebben deze ouders een enorme administratieve last door o.a. beantwoorden van emails, opleveren van (informatie voor) zorgdocumenten, trajecten bij zorgaanbieders/ testers/ professionals/ gemeente / advocaten/ Geschillencommissie etc.etc. die allemaal tijd kosten, naast alle afspraken die ze voor hun kind(eren) moeten aflopen. Denk aan psychologen, psychiaters, MDO's, GDO'S, zittingen, gemeente, beschermingstafel, enzovoort.
Als ouders op hun tandvlees lopen dan komt dit de kinderen ook niet ten goede.

Vraag3

Zijn de wettelijke voorschriften en bijbehorende toelichting voldoende duidelijk? Weet u wat u moet doen of mag verwachten als dit wetsvoorstel in werking is getreden? Waarover twijfelt u en heeft u suggesties?
Ik kan het allemaal wel volgen met volledige concentratie en af en toe teruglezen i.v.m. de ingewikkelde zinsstructuren, maar ik denk niet dat dit voor iedereen geldt. Vooral de Wetstekst zelf. Ik twijfel over een goede interpretatie en uitvoering van de Wet. Veel hangt af van een LPA in kwestie. Er blijft weinig mogelijkheid over voor creativiteit en afstemming op het welzijn van het individuele kind en diens (on)-mogelijkheden en noden. Daarnaast zou onderwijs uit het strafrecht moeten worden gehaald. Teveel Wetten in verschillende rechtsgebieden zijn van toepassing op onderwijs. Het zou nooit zo mogen zijn dat het niet aanbieden van Passend Onderwijs, of laat ik het omdraaien, dat het aanbieden van Niet Passend onderwijs door scholen kan resulteren in boetes of veroordelingen van ouders, wat nu wel het geval is (LPA heeft deze macht en oefent daarme drang en dwang uit) en ook gebeurt.
Zoals eerder genoemd, de LPA krijgt met dit Wetsvoorstel nog meer macht en kinderen zijn de dupe, levenslang.

Vraag4

Denkt u dat het uitvoerbaar is voor scholen en samenwerkingsverbanden om aan de wettelijke voorschriften te gaan voldoen? Waarover twijfelt u en heeft u suggesties?
Ja, er verandert niet veel qua registratie. Scholen houden verzuim al goed bij. De kwestie is eerder: waar schrijven ze de absentie onder weg. Thuiszitters die als geoorloofd afwezig worden gemeld vallen niet op. Scholen die kinderen ongeoorloofd uitschrijven houden over hen geen registratie bij. Zo raken ze "van de radar". Evenzo zijn er LPA's die wél de ernst van de situatie rondom kinderen zien en net als scholen zelf klem zitten in het systeem. Ze stellen dan zelf een vrijstelling voor. Ook die kant op is er drang en dwang, want anders "kunnen ze niet anders dan boetes uitdelen of vervolgen".

Vraag5

De regering vindt het van belang om bij een melding van ongeoorloofd verzuim de leerplichtambtenaar inzicht te geven in al het voorgaande verzuim. Hoe lang denkt u dat deze gegevens bewaard dienen te worden om het doel terugdringen van verzuim te kunnen bereiken?
Wat eerder van belang is, is dat de leerplichtambtenaar mogelijkheden krijgt om binnen de Wet naar een oplossing kan werken, zonder drang en dwang. Dit kan door Leerrecht i.p.v. Leerplicht.
Gezien alle al mogelijke digitale gegevensuitwisseling (gemeente/zorg/school) ben ik in het kader van privacy geen voorstander van inzicht geven in al het voorgaande verzuim. Het lopende schooljaar zou voldoende moeten zijn. Additionele informatie daarover kan bij de ouders worden ingewonnen.

Vraag6

Welke categorie(ën) van redenen van afwezigheid zouden wat u betreft niet mogen ontbreken?
Geen onderscheid maken in redenen qua ziekte, behalve afwezigheid bij huwelijk etc.
1 categorie ziekte.

Vraag7

Welke verplichtende elementen in het verzuimbeleid zouden wat u betreft niet mogen ontbreken?
Bij ziekte door niet passend onderwijs moet schoolgang direct worden gestaakt om schoolschade te beperken. Kinderen de ruimte geven om tot rust te komen. Ouders i.c.m. psycholoog zijn hierbij leidend i.h.k.v. het klaar zijn voor her-invoer van wel passend onderwijs. Wel meteen het Samenwerkingsverband inschakelen om in Passend Onderwijs te voorzien dmv individueel maatwerk, door SWV bekostigd prive onderwijs of bekostigd thuisonderwijs indien hoogbegaafdheid in het spel is en voor DSM kinderen verwijzing naar SO. Indien SO ook niet passend blijkt of ouders hebben goede redenen om dit niet te willen, dan over naar specialistisch onderwijs, thuisonderwijs of individueel maatwerk.
Bij ziekmelding van weigeraars doorverwijzing naar buurt-dagbesteding.

Heel veel zorgkosten kunnen hiermee worden bespaard omdat kinderen die Passend Onderwijs krijgen niet jarenlang in therapie of begeleidingstrajecten verzanden, waardoor dit ook op lange termijn de arbeidsmarkt en innovatie ten goede komt.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht