Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

Tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en het weigeren en intrekken van beschikkingen bij ernstig gevaar voor gebruik ervan voor terroristische activiteiten (Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding)

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-03-2015
Einddatum consultatie 29-04-2015
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Terrorisme

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het wettelijke instrumentarium uitbreiden waarmee de dreiging die uitgaat van het mondiale jihadisme, in het bijzonder voor de nationale veiligheid, kan worden tegengegaan door middel van bestuurlijke maatregelen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het wetsvoorstel strekt ertoe vrijheidsbeperkende bestuurlijke maatregelen op te kunnen leggen aan personen die in verband kunnen worden gebracht met (de ondersteuning van) terroristische activiteiten. Tevens voorziet de regeling in een grondslag tot weigering en intrekking van beschikkingen indien het ernstig gevaar bestaat dat deze zal worden gebruikt ten behoeve van (de ondersteuning van) terroristische activiteiten.

Verwachte effecten van de regeling

De personen aan wie een vrijdheidsbeperkende maatregel zal worden opgelegd, zullen zich aan de daarin opgenomen verplichtingen en verboden moeten houden. Ook kan een effect op burgers zijn dat een beschikking wordt geweigerd of ingetrokken.

Doel van de consultatie

Het verkrijgen van reacties uit de samenleving op deze voorgestelde wettelijke regeling.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Volledige regeling.

Meer informatie