Bouwbesluit 2012/richtlijn breedband

Wijziging van het Bouwbesluit 2012 i.v.m. de richtlijn breedband

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 13-07-2016
Einddatum consultatie 10-08-2016
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Bouwen en verbouwen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Deze wijziging van het Bouwbesluit 2012 strekt tot implementatie van Richtlijn 2014/61/EU inzake maatregen ter verlaging van de kosten van de aanleg elektronischecommunicatienetwerken met hoge snelheid (PbEU 2014, L 155) (hierna: richtlijn breedband).
Deze wijziging geeft uitvoering aan artikel 8 en 9, eerste lid, van de richtlijn die de EU-lidstaten ertoe verplicht om ervoor te zorgen dat nieuwe gebouwen en gebouwen die ingrijpend worden gerenoveerd voorzien zullen zijn van een ‘toegangspunt’ (in de praktijk meestal de meterruimte). Verder moeten nieuwe gebouwen een ‘fysieke binnenhuisinfrastructuur voor hoge snelheid’ hebben (zoals bouwkundige schachten en kokers), die door een netwerkaanbieder kan worden gebruikt om zijn aansluitleiding door te voeren naar het toegangspunt van het gebouw.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken, projectontwikkelaars, bouwbedrijven en installatiebedrijven.

Verwachte effecten van de regeling

De verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen zal gering zijn. In de praktijk wordt aan de voorschriften nagenoeg voldaan.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie willen wij graag belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijziging en iedereen de mogelijkheid bieden om hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van deze wijziging van het Bouwbesluit.

Meer informatie