Besluit tenuitvoerlegging tuchtrechtspraak advocatuur

Ontwerpbesluit tenuitvoerlegging tuchtrechtspraak advocatuur

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-10-2015
Einddatum consultatie 26-10-2015
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Rechtspraak

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Dit besluit bevat enige regelingen over de tenuitvoerlegging van bepaalde beslissingen die zien op tuchtrechtelijk veroordeelde advocaten. Artikel 48ab, tweede lid, van de Advocatenwet bepaalt dat bij algemene maatregel van bestuur nadere regels worden gesteld over de tenuitvoerlegging van de beslissing tot het opleggen van een tuchtrechtelijke geldboete. Met artikel 2 van dit besluit wordt aan deze opdracht uitvoering gegeven. In dat artikel is bepaald dat de tenuitvoerlegging geschiedt door of vanwege de Minister van Veiligheid en Justitie. Op grond van artikel 48, zesde lid, van de Advocatenwet kan, als een tuchtrechtelijke klacht geheel of gedeeltelijk gegrond wordt verklaard en een maatregel wordt opgelegd, tevens een beslissing worden genomen omtrent een kostenveroordeling van de tuchtrechtelijk veroordeelde advocaat. De laatste volzin van artikel 48, zesde lid, van de Advocatenwet biedt de mogelijkheid om bij of krachtens algemene maatregel van bestuur nadere regels te stellen over de tenuitvoerlegging van de beslissing tot kostenveroordeling. Van die mogelijkheid wordt gebruik gemaakt in artikel 3 van dit besluit.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

advocaten

Verwachte effecten van de regeling

-

Doel van de consultatie

informeren

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

gehele regeling