Uitvoeringswet digitalemarktenverordening (Digital Markets Act)

Reactie

Naam Bits of Freedom (L.D. Beek)
Plaats Amsterdam
Datum 7 april 2023

Vraag1

Wilt u reageren op de ontwerp Uitvoeringswet digitalemarktenverordening? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
Ja.

Vraag2

Bent u in voldoende mate bekend met de inhoud van de DMA en wat de DMA voor u kan gaan betekenen? Waar zitten in uw ogen nog onduidelijkheden? Wat kan de Nederlandse overheid volgens u nog verder doen om deze onduidelijkheden weg te nemen?
Sommige van de verplichtingen in artikel 5-7 van de DMA zijn vatbaar voor subtiele, maar doeltreffende omzeiling door poortwachters, waaronder de regels omtrent interoperabiliteit en app stores.

Interoperabiliteit kan in de praktijk onbruikbaar worden gemaakt. De verplichting voor berichtenapps van poortwachters om zich op verzoek interoperabel te maken met concurrerende diensten, kan door de poortwachters ineffectief worden ingezet. Bijvoorbeeld door alleen trage, onwerkbare of slecht gedocumenteerde API's aan te bieden, en door hun ontwerpen zo vaak te wijzigen dat kleinere concurrenten moeite hebben om bij te blijven. Het is onduidelijk in hoeverre dit soort gedrag onder artikel 13 zou vallen. De ACM en andere nationale bevoegde autoriteiten moeten daarom zowel de Europese Commissie, als de poortwachters ervan overtuigen om een interoperabilitietsmodel toe te passen dat is gebaseerd op bestaande open normen, zoals de Signal-, Matrix-, of MLS-protocollen.

Een andere onduidelijkheid vloeit voort uit artikel 6 lid 4 van de DMA. Op grond van dat artikel kunnen poortwachters concurrerende app stores blokkeren, wanneer deze "de integriteit van de door de poortwachter geleverde hardware of besturingssysteem in gevaar brengen". Apple heeft consequent en publiekelijk betoogd dat dit bijna altijd het geval is met app stores van derden. Wij verwachten dat Apple en andere poortwachters technische en economische bezwaren zullen opwerpen om die bron van hun monopolie-inkomsten te beschermen. Het is van groot belang dat de ACM, en andere nationale bevoegde autoriteiten, ervoor zorgen dat de Europese Commissie tot een zeer nauwe definitie van die integriteitsvrijstelling komt. Om zo te voorkomen dat deze bepaling in de praktijk irrelevant wordt.

Vraag3

U kunt op grond van de DMA bij de nationale toezichthouder melding doen van overtreding van de DMA. Welke rol ziet u weggelegd voor de nationale toezichthouder bij het ondersteunen van de Europese Commissie in het toezicht op de naleving en effectieve handhaving van de DMA? Welke voor- en nadelen ziet u bij een grotere rol voor de nationale toezichthouder?
Vanuit de DMA is er gecentraliseerde handhaving. Dat is goed, om versnippering van toezicht te voorkomen. De rol van nationale toezichthouders, waaronder de ACM, is druk uitoefenen op de Europese Commissie en hen te ondersteunen met bewijsmateriaal. Het is goed dat de Commissie die last kan delen met de nationale autoriteiten, want die taken vereisen inspanning. We vragen de ACM dit niet te onderschatten.

Daarnaast vereist de DMA dat nationale autoriteiten de Commissie informeren, in artikel 39 van de wet. We sporen de ACM aan om op dit vlak proactief te zijn en de Commissie aan te zetten om actief interventies te plegen om de marktmacht van grote platformen onder de DMA op te breken.