URLB 2011

De Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 dient ter vervanging van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001. De belangrijkste verschillen tussen deze beide regelingen hangen samen met de introductie van de werkkostenregeling met ingang van 1 januari 2011. Daarnaast zijn ook de overige bepalingen van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 heroverwogen en in sommige gevallen herzien.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 11-06-2010
Einddatum consultatie 12-07-2010
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Belasting

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: de Wet LB 1964) wordt met ingang van 1 januari 2011 door de introductie van de werkkostenregeling ingrijpend gewijzigd. In verband daarmee zouden veel wijzigingen in de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 (hierna: de URLB 2001) moeten worden aangebracht. In plaats van deze wijzigingen in de URLB 2001 aan te brengen, waarbij ook diverse artikelen en onderdelen van artikelen zouden moeten worden verplaatst, is ervoor gekozen een nieuwe uitvoeringsregeling in te voeren: de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (hierna: de URLB 2011).
De nieuwe elementen in de URLB 2011 zien voornamelijk op de werkkostenregeling. Voor het overige is geen inhoudelijke wijziging beoogd. Wel is van de gelegenheid gebruik gemaakt de regeling te stroomlijnen en te vereenvoudigen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Inhoudingsplichtigen (werkgevers), werknemers.

Verwachte effecten van de regeling

Duidelijkheid op onderdelen van de werkkostenregeling, voor zover die niet in de Wet LB 1964 opgenomen zijn.

Doel van de consultatie

Doel van de consultatie is het bezien van de gehele concept Uitvoeringsregeling. Tevens wordt beoogd de uitvoerbaarheid van de werkkostenregeling te peilen.
De beoogde publicatiedatum van de regeling is, om partijen voldoende gelegenheid te geven zich voor te bereiden, gelegen binnen een maand na afronding van deze consultatie.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van de conceptregeling.