Verzamelbesluit van rechtswege verleende vergunning

Het Verzamelbesluit van rechtwege verleende vergunning strekt tot invoering van de van rechtswege verleende vergunning in verschillende besluiten op de beleidsterreinen van Defensie, EZ, OCW en VROM. Daarnaast is een vergunningstelsel op het beleidsterrein van BZK omgezet in algemene regels in combinatie met een melding. Invoering van de van rechtswege verleende vergunning heeft tot gevolg dat een aangevraagde beschikking van rechtswege is verleend als het bestuursorgaan niet tijdig beslist.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 24-03-2010
Einddatum consultatie 17-05-2010
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Defensie, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Bestuursrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Verminderen van regeldruk en verbeteren van dienstverlening aan burgers en bedrijven.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Importeurs van draagbare blustoestellen die een melding moeten doen op grond van het Besluit draagbare blustoestellen 1997;
Weerbaarheidsverenigingen die een verzoek om in onderling verband op te treden dan wel om uniformen of onderscheidingstekens te mogen dragen doen op grond van het uitvoeringsbesluit van de Wet op de weerkorpsen doen;
Houders van een opsporings- of winningsvergunning die bij samenvoeging of opsplitsing van die vergunning medewerking moeten verlenen aan een nieuwe overeenkomst met de aangewezen vennootschap die onderhevig is aan instemming van de Minister van EZ op grond van het Mijnbouwbesluit;
Ouders van kinderen die onderwijs volgen op een meetrekkende school, die voor hun kind op grond van het Besluit trekkende bevolking een verzoek doen om onderwijs te mogen volgen in het ligplaatsonderwijs;
Producenten en importeurs die een melding moeten doen op grond van het Besluit beheer autowrakken, het Besluit beheer batterijen en accu’s 2008 en het Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur;
Verzoeker om afwijking van het regime van prijzen van het Besluit beheer sociale-huursector bij vervreemding van een woongelegenheid van de toegelaten instelling aan de bewoners van de woongelegenheid;
Verzoeker om ontheffing voor overschrijding van het geluiddrukniveau geregeld in het Besluit geluidproduktie sportmotoren en
Verzoeker om ontheffing op grond van het Besluit zwavelgehalte brandstoffen voor gebruik van brandstof met een hoger zwavelgehalte dan volgens dat besluit toegestaan.

Verwachte effecten van de regeling

Invoering van de figuur van de van rechtswege verleende vergunning heeft tot gevolg dat de tijdigheid van de besluitvorming is verzekerd.

Doel van de consultatie

Het verkrijgen van informatie en het informeren van de burger en het bedrijfsleven over de regeling.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De gehele regeling.

Meer informatie