Versterking cassatierechtspraak

Met dit wetsvoorstel wordt een versterking van de cassatierechtspraak beoogd door andere en nieuwe eisen te stellen aan advocaten die als procesvertegenwoordiger optreden voor de Hoge Raad en door de introductie van de mogelijkheid tot niet-ontvankelijkverklaring van een cassatieberoep aan het begin van de procedure.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-06-2010
Einddatum consultatie 30-06-2010
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Rechtspraak

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het wetsvoorstel is erop gericht de Hoge Raad in staat te stellen zich als cassatierechter te concentreren op zijn kerntaken. Zo wordt aan het college van afgevaardigden de opdracht gegeven om bij verordening regels te stellen over onder meer de kwaliteitseisen die gelden voor advocaten die (willen) optreden bij de Hoge Raad. Daarnaast introduceert dit wetsvoorstel de mogelijkheid tot niet-ontvankelijkheidverklaring van een cassatieberoep door de Hoge Raad aan het begin van de procedure.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Alle partijen die bij cassatieprocedures betrokken kunnen zijn, zoals procespartijen, de advocatuur, de Hoge Raad en de feitenrechtspraak.

Verwachte effecten van de regeling

Het college van afgevaardigden wordt de opdracht gegeven om bij verordening regels te stellen over onder meer de kwaliteitseisen die gelden voor advocaten die (willen) optreden bij de Hoge Raad. Voor rechtszoekenden worden met deze kwaliteitseisen waarborgen gecreëerd voor een kwalitatief goede en betrouwbare procesvertegenwoordiging bij de hoogste nationale rechter in civiele zaken, strafzaken en belastingzaken. Met het stellen van kwaliteitseisen wordt ook bijgedragen aan de (algemene) toegang van rechtszoekenden tot de rechter.
Het voorgestelde selectiemechanisme bij de Hoge Raad zal meebrengen dat partijen in zaken waarin de Hoge Raad een niet-ontvankelijkheid uitspreekt, veel sneller dan nu het geval is, tegen veel lagere kosten een einduitspraak in hun geschil hebben. Ook kan een partij zijn wederpartij in een verder cassatie-technisch kansloze zaak, niet langer op hoge kosten jagen doordat deze - tegen beter weten in - blijft procederen.

Doel van de consultatie

De consultatie dient om de samenleving te informeren over de (wijze van) versterking van de cassatierechtspraak, en burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties de gelegenheid te geven om hun reactie op het voorontwerp door te geven.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belangstellenden kunnen bij hun reactie het gehele voorontwerp betrekken.

Meer informatie