Verzamelbesluit gegevensverwerking politie en justitie 2024

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Leiden
Datum 7 juli 2023

Vraag1

Wilt u reageren op het Verzamelbesluit gegevensverwerking politie en justitie 2024? Dan kunt u hier uw reactie geven.
De toelichting op bladzijde 31, eerste alinea, bevat de zinsnede: “(…) ook indien zij onder de verantwoordelijkheid van een ander ministerie vallen”. Dit suggereert dat de BOD politiegegevens uitsluitend aan nationale toezichthouders binnen het betreffende Domein mag verstrekken. Deze beperking volgt niet uit de wettekst zelf. Functionarissen van de Europese Commissie zijn aangewezen als toezichthouder voor het tweedelijns toezicht in de vorm van audits op het toezicht en de (strafrechtelijke) handhaving door lidstaten. Een voorbeeld vormt artikel 96, eerste lid, juncto artikel 97 en artikel 4, derde lid, Verordening (EU) 1224/2009 (Controleverordening Visdomein). Vanuit rechtszekerheid behoeft artikel 6, eerste lid, onder a, Besluit politiegegevens bijzondere opsporingsdiensten, verduidelijking. Nu is onvoldoende duidelijk of ook functionarissen van de Europese Commissie als toezichthouder binnen hetzelfde Domein kunnen worden aangemerkt. Dit kan worden opgelost door in artikel 6, eerste lid, onder a, na de zinsnede “een bestuursorgaan dat of aan personen die bij of krachtens” en voor het woordje “wetgeving” in te voegen: “nationale of communautaire”.