Verzamelbesluit gegevensverwerking politie en justitie 2024

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Zwolle
Datum 7 augustus 2023

Vraag1

Wilt u reageren op het Verzamelbesluit gegevensverwerking politie en justitie 2024? Dan kunt u hier uw reactie geven.
Artikel 18a van de Penitentiaire beginselenwet biedt de grondslag voor het uitwisselen van gegevens ten behoeve van het opstellen, aanpassen en uitvoeren van het detentie- en re-integratietraject (D&R-traject) van gedetineerden. Deze grondslag vloeit voort uit de Wet straffen en beschermen. Deze wettelijke grondslag is uitgewerkt in artikel 20d van de Penitentiaire maatregel en is sinds 1 juli 2021 van kracht. Hier zijn echter de toestemming voor SZW en de uitvoeringsinstantie UWV niet meegenomen. DJI zou gegevens moeten kunnen delen met bron verantwoordelijke instanties als BRP PIVA UWV GSD SVB BD DUO NHR IB Levensloopbenadering van de gedetineerde burger; interventies tijdens detentie die gericht zijn op re-integratie sluiten daarom zoveel mogelijk aan op de (zorg)activiteiten en dienstverlening voor en na detentie. Dat betekent zoveel mogelijk continuering van reeds in gang gezette trajecten voor, tijdens en na detentie. Partijen dienen doorlopend af te stemmen over het verloop van het traject, de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en de regie op het re-integratietraject. Het op orde hebben van vijf basisvoorwaarden vergroot de succeskans van re-integratie en verkleint de kans op recidive. Deze basisvoorwaarden zijn: - een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort); - onderdak na ontslag uit detentie; - inkomen uit werk of een (tijdelijke) uitkering om na ontslag uit detentie in het eerste levensonderhoud te kunnen voorzien en - indien arbeid niet beschikbaar dan wel mogelijk is - een vorm van dagbesteding; - inzicht in en aanpak van schuldenproblematiek; - het vaststellen van zorgbehoeften en (indien van toepassing) het zorgen voor een passende indicatie en het realiseren van (continuïteit van) zorg. Hiervoor is een zorgverzekering noodzakelijk. Hiervoor is een grondslag nodig.