Wetsvoorstel verbeterde werking Vormerkung bij beslag

Ambtelijk voorontwerp voor een wetsvoorstel tot verbetering van de werking van Vormerkung bij beslag.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-02-2014
Einddatum consultatie 17-05-2014
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De Vormerkung betreft de mogelijkheid om een koopovereenkomst in te schrijven in de openbare registers, zodat het recht van de koper wordt beschermd met het oog op de daadwerkelijke levering van het gekochte registergoed. Deze bescherming strekt zich onder andere uit tot een beslag op de onroerende zaak gelegd tussen de koop en levering van het registergoed. In de praktijk proberen schuldeisers hun vordering alsnog veilig te stellen door een beslag op de koopsom onder de koper te leggen. De koper kan daardoor de koopsom niet bevrijdend betalen en de levering komt tot stilstand. Dit doorkruist het doel van de Vormerkung. Dit wetsvoorstel strekt ertoe het recht van de koper op daadwerkelijke nakoming te effectueren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Notariaat
- Kopers van registergoederen
- Verkopers van registergoederen
- Schuldeisers van verkopers van registergoederen

Verwachte effecten van de regeling

- Kopers krijgen de bescherming die was beoogd bij de invoering van regeling tot inschrijving van de koopovereenkomst.
- Schuldeisers van de verkopers kunnen (een deel) van hun vordering makkelijker veiligstellen.
- Notarissen kunnen de levering makkelijker voltooien.

Doel van de consultatie

Met de consultatie wordt beoogd het ambtelijk voorontwerp voor te leggen aan de gebruikers van de regeling in de praktijk, teneinde een reactie te krijgen op de bruikbaarheid ervan en signalering van mogelijke aanvullingen en/of lacunes.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Er is een reactie mogelijk op alle onderdelen van de regeling.