Vrijstelling machtiging tot voorlopig verblijf

Vreemdelingen moeten voor langer verblijf in Nederland dan 90 dagen vanuit het buitenland toestemming vragen: een machtiging tot voorlopig verblijf, tenzij zij van die verplichting zijn vrijgesteld. De bestaande vrijstellingen, die nu nog op verschillende plaatsen in de regelgeving voorkomen, worden zoveel mogelijk bij elkaar gezet. Ook worden er enkele nieuwe categorieën vrijgesteld.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-10-2014
Einddatum consultatie 13-11-2014
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Immigratie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Door de vrijstellingen, die nu nog op verschillende plaatsen voorkomen in de Vreemdelingencirculaire en het Vreemdelingenbesluit, onder te brengen in een enkel artikel van het Vreemdelingenbesluit (herschikking) worden de kenbaarheid en de inzichtelijkheid ervan vergroot.
Verder worden er enkele nieuwe categorieën vreemdelingen aangewezen die niet langer over een geldige machtiging tot voorlopig verblijf behoeven te beschikken wanneer zij langer dan 90 dagen in Nederland willen verblijven. Daardoor wordt de procedure om zich in Nederland te vestigen voor die categorieën vreemdelingen eenvoudiger, wanneer zij aan de voorwaarden voor toelating voldoen. Dit is in lijn met de brief van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie die op 1 juli 2014 aan de Tweede Kamer is verzonden.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Vreemdelingen die al beschikken over een verblijfsvergunning van een andere EU-lidstaat (Schengenstaat) en langer dan 90 dagen in Nederland willen verblijven.
Erkende referenten die de aanvraag indienen ten behoeve van die vreemdelingen.
Vreemdelingen die vanuit andere lidstaten van de EU in Nederland diensten willen verrichten in Nederland, die langer duren dan 90 dagen.
Vreemdelingen die in Nederland verblijven op grond van een bijzondere geprivilegieerde status, waaronder gezinsleden van staf- en personeelsleden van in Nederland gevestigde buitenlandse vertegenwoordigingen en internationale organisaties.

Verwachte effecten van de regeling

Zowel de betreffende erkende referenten als de betrokken vreemdelingen hebben er baat bij dat er niet langer een machtiging tot voorlopig verblijf behoeft te worden aangevraagd, voordat er aan de vreemdeling een verblijfsvergunning kan worden verleend. De betrokken vreemdelingen kunnen daardoor enkele weken eerder dan voorheen beginnen met de beoogde activiteiten in Nederland of behoeven niet eerst Nederland te verlaten om een machtiging tot voorlopig verblijf in het buitenland op te halen.

Doel van de consultatie

Doel van de consultatie is u te informeren over de maatregel die in voorbereiding is en u de gelegenheid te geven daarop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U kunt reageren op de regeling en de toelichting.

Meer informatie