amvb waardevaststelling netten

Het onderwerp van deze consultatie is het concept voor een besluit tot vaststelling van de waarde van de economische eigendom bij overdracht van een net voor transport van elektriciteit of een gastransportnet. Dit besluit vloeit voort uit wijzigingen in de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter implementatie van de derde energierichtlijnen (artikel 13 lid 8 Elektriciteitswet 1998 en artikel 5 lid 8 Gaswet).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-01-2013
Einddatum consultatie 19-02-2013
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Dit besluit stelt regels voor de waardevaststelling in de situatie dat overdracht plaatsvindt van een elektriciteits - of gasnet naar een door de minister van Economische Zaken aangewezen regionale netbeheerder. De aangewezen netbeheerder dient op basis van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet over de economische eigendom van een net te beschikken om zijn netbeheertaken uit te voeren en zo de belangen van afnemers te kunnen waarborgen. Het gaat daarbij met name om belangen op het terrein van veiligheid en betaalbaarheid en het belang van een vrije leverancierskeuze. Het bereiken van overeenstemming tussen betrokken partijen over de waarde van een over te dragen net kan moeilijk zijn gelet op de vaak tegengestelde belangen. Dit kan een belemmering opleveren voor de overdracht. Om een impasse tussen partijen te voorkomen schrijft dit besluit een procedure voor die tot de waardevaststelling moet leiden. Daarnaast stelt het besluit enkele economische uitgangspunten vast voor de waardevaststelling.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De doelgroep voor dit besluit bestaat uit regionale netbeheerders en eigenaren van elektriciteits -en gasnetten die om welke reden dan ook in private handen zijn. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om bestaande ontheffinghouders (op basis van artikel 15 lid 2 Elektriciteitswet 1998 of artikel 2 a Gaswet) die niet in aanmerking komen voor een nieuwe ontheffing als zgn. ”gesloten distributiesysteem”, om eigenaren van netten op recreatieparken waarvoor in het verleden geen netbeheerder is aangewezen of om eigenaren van netten van beperkte omvang die onder de oude vrijstellingsbepaling vielen. Daarnaast hebben afnemers op elektriciteits- en gasnetten er belang bij dat de aangewezen netbeheerder over de economische eigendom van het net beschikt en zodoende zijn taken kan uitoefenen.

Verwachte effecten van de regeling

De regels in dit besluit hebben effecten voor partijen die betrokken zijn bij de overdracht van een net waarvoor de minister een netbeheerder heeft aangewezen. Dit betekent dat de overdragende en overnemende partijen gehouden zijn aan de in dit besluit opgenomen procedure, waarbij zij gedwongen worden bepaalde stappen te zetten in het proces dat uiteindelijk leidt tot vaststelling van de overdrachtswaarde van het betrokken net. Daarnaast heeft dit besluit indirect effecten voor afnemers op deze netten. Het besluit draagt bij aan afronding van de overdracht van economische eigendom naar de aangewezen netbeheerder en afnemers hebben er belang bij dat het net beheerd wordt volgens de eisen die de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet daaraan stellen.

Doel van de consultatie

Doelstelling van de consultatie is de mening van betrokken partijen te horen over het voorgestelde besluit.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle bepalingen in dit besluit en de bijbehorende nota van toelichting staan open voor reacties.