Wetsvoorstel beëindigingsgrond uitkeringen bij jihadisme

Om de dreiging die uitgaat van het jihadisme te kunnen reduceren hebben de ministers van Veiligheid en Justitie en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 29 augustus 2014 het Actieprogramma integrale aanpak jihadisme vastgesteld . Eén van de maatregelen uit het Actieprogramma ziet op het stopzetten van uitkeringen, toeslagen en studiefinanciering van uitreizigers. Het gaat hierbij om personen die zijn uitgereisd om zich aan te sluiten bij een terroristische organisatie.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 13-04-2016
Einddatum consultatie 10-05-2016
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel van dit wetsvoorstel is de bescherming van de nationale veiligheid door middel van het verhinderen van financiële ondersteuning van terroristische organisaties, van de terroristische strijd en van andere vormen van terroristische activiteiten.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De doelgroep die onder de reikwijdte van het wetsvoorstel valt, bestaat uit personen die een sociale zekerheidsuitkering, een toeslag of studiefinanciering ontvangen en ten aanzien van wie het gegronde vermoeden bestaat dat zij zich buiten Nederland bevinden met het doel zich aan te sluiten bij een terroristische organisatie.

Verwachte effecten van de regeling

Het wetsvoorstel dient ertoe zoveel mogelijk te voorkomen dat financiële middelen die door de Nederlandse overheid ter beschikking worden gesteld ten goede komen aan een terroristische organisatie.

Doel van de consultatie

Het doel van deze consultatie is tweeledig:
1. Het informeren van de samenleving over het voorgestelde wetsvoorstel;
2. Het verzamelen van reacties over de inhoud van het voorgestelde wetsvoorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U kunt op alle onderdelen reageren.