Wijziging van de Wet bescherming Antarctica

De ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken beogen de Wet bescherming Antarctica (WbA) te wijzigen, om een drietal knelpunten in de uitvoering weg te nemen. Daarmee wordt geborgd dat de WbA ook in de toekomst de beoogde hoge bescherming voor het Antarctisch gebied en passende randvoorwaarden biedt voor betreders van het gebied (toeristisch, wetenschappelijk of voor inspectie).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 07-04-2017
Einddatum consultatie 05-05-2017
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Met het voorstel van wet wordt het mogelijk gemaakt dat de verantwoordelijke bewindspersonen het bestaande betredingsverbod van Speciaal Beschermde Antarctische Gebieden (Antarctic Specially Protected Areas: ASPA’s) voor een beperkt aantal gebieden opheft. Het gaat dan om die gebieden, waarbinnen ook plaatsen van historische waarde of monumenten (HSM’s) liggen, die voor toeristen interessant zijn, én waar toerisme in internationaal vastgestelde Beheersplannen nadrukkelijk is toegestaan.

Beheersplannen bevatten voorschriften voor bezoekers van ASPA’s en dienen ter bescherming van de waarden van deze gebieden. In de praktijk gaat dat om maximaal 7 van de huidige 75 ASPA’s die door deze wetswijziging toegankelijk worden. Met het toegankelijk maken van enkele van deze ASPA’s wordt aangesloten bij het internationale beschermingsniveau en wordt voorkomen dat Nederlandse vergunninghouders naar het buitenland moeten uitwijken voor hun vergunning.

Ook wordt de reikwijdte van de vergunningplicht verbreed, zodat in principe iedereen met de Nederlandse nationaliteit in Nederland onder de vergunningplicht valt. De vergunningplicht geldt niet indien een andere Verdragsstaat al een vergunning heeft verleend. Het verbreden van de vergunningplicht voorkomt de situatie dat Nederlanders die hun activiteiten vanuit een ander land organiseren, maar daar niet gevestigd zijn, zowel in Nederland als het andere land niet onder de vergunningplicht vallen.

Tenslotte wordt het algehele verbod op betreding van ASPA’s opgeheven voor internationale waarnemers, die op Antarctica moeten kunnen inspecteren. Tot nu toe gold voor Nederlandse waarnemers een betredingsverbod waarmee ze in hun functioneren werden belemmerd. Ook wordt de aanwijzingsprocedure voor internationale waarnemers formeel vastgelegd.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Onderstaande doelgroepen worden door het voorstel van wet geraakt:
• Touroperators (Nederlands, of organiserend vanuit Nederland) die reizen naar het Antarctisch gebied aanbieden
• Nederlanders die zelfstandig het gebied willen betreden (zoals wetenschappers en zeezeilers)
• Nederlanders die zijn, of worden, aangewezen als internationale waarnemer.

Verwachte effecten van de regeling

Met het voorstel van wet wordt beoogd knelpunten in de uitvoering van de WbA weg te nemen. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan een wens vanuit het bedrijfsleven (touroperators) om een effect van de WbA weg te nemen (het verbod om ASPA’s te betreden staat bezoek van historische plaatsen en monumenten in de weg, terwijl er internationaal geen belemmerende afspraken voor HSM’s zijn). Daarmee vervalt voor het bedrijfsleven een concurrentienadeel.

Verder wordt invulling gegeven aan de algemene zorgplicht van Nederland voor Nederlanders in het Antarctisch gebied door de mogelijkheid uit te sluiten dat Nederlanders geen vergunning kunnen aanvragen. Daarmee wordt het risico van ongewenste situaties (betreding van gebied zonder vergunning) verminderd.
Tenslotte wordt het makkelijker gemaakt voor Nederlanders om volwaardig deel te nemen aan internationale inspectiemissies. De aanwijzing van waarnemers wordt formeel geregeld en de verbodsbepalingen (betreding van ASPA’s) wordt voor ze opgeheven, zodat ze ook daar hun werk kunnen doen.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie wordt beoogd een ieder de gelegenheid te geven te reageren op het voorstel van wet en de bijbehorende Memorie van Toelichting.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Er kan gereageerd worden op het gehele voorstel van wet en de bijbehorende Memorie van Toelichting. Uw reactie kunt u tot en met 5 mei 2017 indienen. De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu zullen uw opmerkingen zorgvuldig bekijken en trachten hiermee waar mogelijk de regelgeving te verbeteren.

Meer informatie