Wet minimumuurloon

Dit wetsvoorstel brengt wijzigingen aan in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) om te komen tot een voor elke onder de reikwijdte van de WML vallende werkende geldend uniform minimumuurloon. De introductie van een uniform wettelijk minimumuurloon leidt tot een eerlijker en transparanter minimumloon voor iedereen. Daarnaast is het noodzakelijk om de handhaving te versterken.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-04-2017
Einddatum consultatie 31-05-2017
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderwerpen Arbeidsvoorwaarden

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Dit wetsvoorstel brengt wijzigingen aan in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) om te komen tot een voor elke onder de reikwijdte van de WML vallende werkende geldend uniform minimumuurloon. De WML heeft als belangrijkste doelstellingen om iedereen die arbeid verricht een sociaal aanvaardbare beloning te bieden en om oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden, en in het verlengde daarvan verdringing, tegen te gaan. Op dit moment is het wettelijk minimumloon afhankelijk van de normale arbeidsduur (NAD), waardoor het afgeleid minimumuurloon tussen werknemers kan verschillen. Dit past niet meer bij de huidige arbeidsmarkt, waar variatie is in arbeidsduur, waar intersectorale mobiliteit gedurende de loopbaan gebruikelijker is en waar werkenden op één moment in de tijd meerdere werkgevers kunnen hebben. Daarnaast sluit de invloed van civielrechtelijke afspraken op de hoogte van het minimumuurloon niet aan bij de bestuursrechtelijke handhaving. Het is daarom belangrijk om een toekomstbestendige wet in te voeren waarbij er een uniform wettelijk minimumloon per uur geldt. De introductie van een uniform wettelijk minimumuurloon leidt tot een eerlijker en transparanter minimumloon voor iedereen. Daarnaast is het noodzakelijk om de handhaving te versterken.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Iedereen die onder de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag valt wordt door het wetsvoorstel geraakt. Dit zijn mensen die op basis van een dienstbetrekking krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht arbeid verrichten, maar ook bepaalde groepen die werkzaam zijn op basis van een overeenkomst van opdracht, die maatschappelijk gelijk worden gesteld aan werknemers die werkzaam zijn op basis van een dienstbetrekking. De voorgestelde wijziging raakt alleen de voornoemde groepen direct die ook het wettelijk minimumloon verdienen. Werknemers die, bijvoorbeeld doordat zij onder een cao vallen, een loon verdienen dat hoger is dan het wettelijk minimumloon, worden veelal niet direct door dit wetsvoorstel geraakt, tenzij zij nu veel extra onbetaalde uren werken (onbetaald overwerk). Ook de werkgevers en opdrachtgevers van deze mensen krijgen te maken met de gevolgen van deze voorgenomen aanpassingen.

Verwachte effecten van de regeling

Door dit wetsvoorstel wordt het minimumloon eerlijker, sluit het beter aan bij de huidige arbeidsmarkt en wordt het beter handhaafbaar. Bij de invoering van het wettelijk minimumuurloon is het uitgangspunt om het voor te stellen uniform wettelijk minimumuurloon te baseren op de gemiddelde normale arbeidsduur van werknemers op WML-niveau. Door een dergelijk gemiddelde als basis te nemen zijn de verwachte inkomens- en werkgelegenheidseffecten voor werkgevers en werknemers in totaliteit beperkt. Voor individuele werknemers en werkgevers kan deze invoering wel degelijk gevolgen hebben.

Doel van de consultatie

Het doel van deze consultatie is tweeledig:
1. Het informeren van de samenleving over het voorgestelde wetsvoorstel;
2. Consulteren over de inhoud van het wetsvoorstel teneinde het wetsvoorstel te kunnen verbeteren waarbij uw inzichten worden gevraagd.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U kunt reageren op alle onderdelen van het wetsvoorstel.