Wet verbetering verenigingen van eigenaars

Dit wetsvoorstel strekt tot aanpassing van het appartementsrecht in het Burgerlijk Wetboek met als doel onderhoud aan appartementsgebouwen te verbeteren en verduurzaming van gebouwen die in beheer zijn van Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) te stimuleren. Er wordt een verplichte vulling van het reservefonds voorgesteld waarin een meerjaren onderhoudsplan of een reservering van 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw leidend is. Verder wordt de mogelijkheid om een lening aan te gaan verbeterd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 31-07-2015
Einddatum consultatie 30-09-2015
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Bouwen en verbouwen Kopen en verkopen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel is dat appartementsgebouwen beter worden onderhouden door de VvE, doordat er meer geld moet worden gespaard voor het onderhoud en er eenvoudiger kan worden geleend. Ten tweede moet het eenvoudiger worden om geld te lenen voor verduurzaming van het gebouw, zoals voor isolatie van het dak of de gevel. Het algemene doel is om het functioneren van de VvE's op langere termijn te verbeteren.

De VvE is verantwoordelijk voor het beheer van de gezamenlijke delen van een appartementsgebouw, waaronder normaliter de hele buitenkant (dak, gevel) valt. Individuele eigenaren van appartementen zijn (en blijven) uiteraard verantwoordelijk voor het onderhoud van de privé-appartementen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De eigenaren van 1,8 miljoen woningen en appartementen die worden vertegenwoordigd door ongeveer 120.000 VvE’s, belangenorganisaties zoals VvE-belang, gemeentes, de advocatuur, Vereniging Eigen Huis, notarissen, financiële instellingen en corporaties.

Verwachte effecten van de regeling

Door te voorzien in een verplicht minimale jaarlijkse reservering voor onderhoud is de verwachting dat VvE’s meer geld in kas krijgen om het benodigde onderhoud aan het appartementsgebouw te laten verrichten en tot verduurzaming over te gaan.

Daarnaast wordt verduidelijkt dat de VvE een lening kan afsluiten voor onderhoud en verduurzaming, door de bevoegdheid in de wet vast te leggen. Ook wordt het laagdrempeliger en eenvoudiger om een lening aan te gaan. Zo worden er wijzigingen aangebracht in de aansprakelijkheid voor een door de VvE afgesloten lening en gaat de aansprakelijkheid over op een koper, wanneer het appartement wordt verkocht. Dit moet leiden tot meer financiële mogelijkheden om onderhoud te plegen of om tot verduurzaming over te gaan.

Door de voorgenomen wijzigingen, zullen naar verwachting meer financiële middelen ter beschikking staan aan de VvE om onderhoud te plegen en tot verduurzaming over te gaan. Dit moet uiteindelijk leiden tot meer appartementsgebouwen die goed onderhouden zijn en die energiezuiniger kunnen functioneren.

Doel van de consultatie

Het doel van deze consultatie is om enerzijds de mening van externen te verkrijgen over het gehele voorstel. Anderzijds zijn we benieuwd naar de antwoorden op de specifieke vragen die in deze consultatie gesteld worden.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Reacties zijn mogelijk op alle onderdelen

Meer informatie

  • Beantwoording vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)