Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

Kern van het wetsvoorstel bestaat uit een sterk vereenvoudigd model om de beslagvrije voet te berekenen. Alleen vereenvoudiging van het rekenmodel is niet voldoende om de beslagvrije voet beter te borgen. Met dit wetsvoorstel wil het kabinet de bestaande problemen beteugelen door wijzigingen in het proces van beslaglegging aan te brengen, waardoor beslagleggende partijen beter van elkaars incassoactiviteiten op de hoogte zijn.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 05-07-2016
Einddatum consultatie 16-08-2016
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Doel van het wetsvoorstel is vereenvoudiging van de berekening van de beslagvrije voet, waarbij oog is voor de financiële belangen van zowel de schuldenaar als de schuldeiser. Uitgangspunt daarbij is dat de uitkomsten van de nieuwe berekening grosso modo aansluiten bij die van het huidige systeem. Daarnaast moet de nieuwe berekening uitvoerbaar zijn voor alle betrokken partijen (gerechtsdeurwaarders, (overheids)schuldeisers, derde-beslagenen en schuldenaren).

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De nieuwe regeling raakt de schuldenaar, schuldeisers, deurwaarders en de derde-beslagenen (werkgever en/of uitkeringsinstantie).

De belangrijkste partij als het gaat om (de vaststelling van) de beslagvrije voet is de schuldenaar. De beslagvrije voet moet hem immers in staat stellen om in de (basale) kosten van het levensonderhoud te voorzien. Daarnaast zijn er enkele partijen, die de beslagvrije voet moeten berekenen: de deurwaarder en organisaties die in hun invorderingsprocessen rekening moeten of willen houden met de beslagvrije voet. Een andere belangrijke partij is de partij onder wie de deurwaarder beslag legt: de werkgever en uitkeringsinstanties (derden-beslagenen). Daarom heen staan vele (maatschappelijke) organisaties die betrokken zijn bij de aanpak van schulden dan wel de gevolgen zien van een te laag vastgestelde voet.

Verwachte effecten van de regeling

Dit voorstel strekt er toe dat de beslagvrije voet een harde grens wordt zodat de schuldenaar voldoende overhoudt om in de basale kosten van het levensonderhoud te kunnen voorzien. Voor schuldeisers wordt duidelijkheid verschaft over de afloscapaciteit van de schuldenaar. Daartoe wordt voorgesteld de berekeningswijze van de beslagvrije voet te vereenvoudigen en het proces van vaststelling van de beslagvrije voet zodanig aan te passen dat betere afstemming wordt bereikt.

Doel van de consultatie

Het doel van deze consultatie is tweeledig:
1. Het informeren van de verschillende betrokken partijen over het voorgestelde voorstel;
2. Het verzamelen van reacties over de inhoud en de uitvoerbaarheid van het voorgestelde voorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen van het ontwerpbesluit kan worden gereageerd.
In het bijzonder wordt aandacht gevraagd voor:
• Praktische toepasbaarheid van de berekening van de beslagvrije voet;
• Het centreren van beslag (volgorde inkomensbestanddelen) zoals beschreven in artikel 475c, tweede lid, Rv;
• De afbakening van de hardheidsclausule;
• Het wenselijke overgangsrecht.