Concept Wetsvoorstel variabele pensioenuitkering

Voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met invoering van een variabele uitkering (Wet variabele pensioenuitkering)

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 09-07-2015
Einddatum consultatie 16-08-2015
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderwerpen Ouderen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het voorstel strekt tot het wegnemen van belemmeringen om pensioenkapitaal, dat is opgebouwd in het kader van een (arbeidsvoorwaardelijke) premie- of kapitaalovereenkomst om te zetten in een variabele, risicodragende pensioenuitkering. Aan deelnemers met een dergelijke pensioenovereenkomst kan hierdoor op de pensioendatum een keuze worden gegeven tussen een gegarandeerde maar relatief lage vaste uitkering en een hogere, maar risicodragende variabele pensioenuitkering. Een keuze voor een variabele pensioenuitkering biedt de mogelijkheid om ook na de pensioendatum te profiteren van hogere verwachte rendementen van beleggingen in zakelijke waarden. Dit leidt naar verwachting tot een hoger pensioenresultaat en verbetert de kans op koopkrachtbehoud. Tegenover het hogere verwachte pensioenresultaat staat het risico op een verlaging van het pensioen bij tegenvallers in het beleggingsresultaat of een gestegen levensverwachting.

Het voorontwerp biedt de mogelijkheid dat mee- en tegenvallers in het beleggingsresultaat of bij de levensverwachting over maximaal 5 jaar worden gespreid. Verder mag het beleggingsrisico of het macro langlevenrisico collectief worden gedeeld met alle deelnemers binnen een toedelingskring, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Het voorstel bevat naast een wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling ook wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964. Hiermee is beoogd de variabele uitkering in te passen in het bestaande fiscale kader.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het voorontwerp van wet leidt tot een aanpassing van het kader voor premieovereenkomsten en kapitaalovereenkomsten in de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling. De partijen bij dergelijke overeenkomsten (sociale partners) kunnen deelnemers met een dergelijke pensioenovereenkomst een keuze bieden tussen een vaste pensioenuitkering of een variabele pensioenuitkering. Deelnemers kunnen in dat geval – binnen zekere grenzen - een eigen afweging maken tussen zekerheid en risico. Eind 2014 bouwden ongeveer 1 miljoen personen pensioenaanspraken op in het kader van een premie- of kapitaalovereenkomst.
De voorgestelde regeling heeft daarnaast gevolgen voor de uitvoerders van premie- en kapitaalovereenkomsten (pensioenverzekeraars, pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen). Zij kunnen hun deelnemers op de pensioendatum meer keuze bieden.

Verwachte effecten van de regeling

Een onbekend deel van de deelnemers met een premieovereenkomst of een kapitaalovereenkomst zal gebruik maken van de mogelijkheid van een variabel risicodragend pensioen. De hoogte van hun pensioenuitkering zal naar verwachting gemiddeld hoger en meer koopkrachtbestendig zijn. De betrokken uitkeringen zullen echter naar verwachting ook meer schommelingen vertonen, als gevolg van financiële mee- en tegenvallers.
De verruiming van het wettelijk kader voor premie- en kapitaalovereenkomsten maakt dergelijke pensioenregelingen mogelijk aantrekkelijker. In dat geval zullen contractspartijen – vaker dan nu het geval is – overstappen van een uitkeringsovereenkomst op een premie- of kapitaalovereenkomst.

Doel van de consultatie

Het doel van deze consultatie is tweeledig:
1. Het informeren van de samenleving over de voorgenomen wetgeving;
2. De samenleving in staat stellen eventuele tekortkomingen in het voorontwerp van wet te rapporteren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De consultatie heeft betrekking op het volledige voorontwerp. In het bijzonder worden reacties gevraagd die kunnen bijdragen aan een inschatting van de mate waarin de in het voorontwerp opgenomen maatregelen voldoende effectief zijn voor het tegengaan van grote schommelingen in de pensioenuitkering. Dit betreft een belangrijke randvoorwaarde voor de regeling van de variabele pensioenuitkering. Het aanvullend pensioen is immers – met de AOW – de belangrijkste inkomstenbron van pensioengerechtigden. De omvang van de schommelingen in de pensioenuitkering hangt – onder meer – samen met het beleggingsrisico.