Wetsvoorstel zorg- en affectieschade

Dit wetsvoorstel verbetert de positie van personen die door toedoen van een ander letselschade lijden en van de naasten van personen die door toedoen van een ander letselschade lijden of komen te overlijden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 28-05-2014
Einddatum consultatie 06-08-2014
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Burgerlijk recht Strafrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

- De keuze van letselschadeslachtoffers en hun naasten dat naasten de verzorging, verpleging en begeleiding op zich nemen dient aangemoedigd te worden, vooral ook omdat een dergelijke keuze wordt gemaakt om de levenskwaliteit van de gekwetste te verbeteren. Met het huidige wettelijke stelsel is het niet ondenkbaar dat een gekwetste om financiële redenen genoodzaakt wordt om zich buiten zijn gezin door professionele krachten te laten verzorgen en verplegen. Dat past niet langer in een tijd waarin grote waarde wordt gehecht aan eigen keuzes, we zelfredzaamheid willen bevorderen en in onze samenleving steeds vaker een beroep willen laten doen op de zorg van naaste familie. Daarom wordt de mogelijkheid om zorgschade vergoed te krijgen verruimd.
- Het voorstel voorziet hiernaast in een recht op de vergoeding van affectieschade. De vastlegging van dit recht in de wet heeft in de eerste plaats tot doel erkenning te verschaffen van het door naasten ondervonden leed als gevolg van ernstig letsel of het overlijden van een naaste. Daarnaast wordt beoogd op deze wijze naasten genoegdoening te verschaffen in die zin dat hun geschokte rechtsgevoel wordt verzacht doordat van de aansprakelijke persoon een opoffering wordt verlangd. In een algemene maatregel van bestuur worden vaste bedragen opgenomen waar een afgebakende kring van naasten en nabestaanden recht op heeft. Dat is overzichtelijk en in de praktijk makkelijk te gebruiken, in en buiten rechte. Zo worden langdurige en onplezierige discussies over leed dat mensen is aangedaan voorkomen.
- In het verlengde hiervan wordt voor naasten en nabestaanden de mogelijkheid geopend om zich als benadeelde partij in het strafproces te voegen voor vergoeding van affectieschade en voor de vergoeding van kosten die zij ten behoeve van het slachtoffer hebben gemaakt. In dit kader wordt het tevens mogelijk gemaakt een schadevergoedingsmaatregel op te leggen ter zake van deze vorderingen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Slachtoffers van ongevallen en strafbare feiten, en hun naasten en nabestaanden.

Verwachte effecten van de regeling

- Letselschadeslachtoffers en hun naasten zullen er vaker voor kunnen kiezen om naasten de verzorging, verpleging en begeleiding op zich te laten nemen.
- Het uitkeren van een vergoeding voor affectieschade waarmee naasten of nabestaanden van slachtoffers van een ongeval of strafbaar feit erkenning wordt geboden, kan bijgedragen aan de verwerking van de emotionele gevolgen van een ongeval of strafbaar feit. Het duidelijke systeem met vaste bedragen en een afgebakende kring van gerechtigden voorkomt langdurige procedures.
- Naasten en nabestaanden van een slachtoffer van een strafbaar feit kunnen affectieschade en kosten die zij ten behoeve van het slachtoffer hebben gemaakt eenvoudiger vergoed krijgen, omdat zij geen civiele procedure hoeven te voeren, maar zich ter zake van de vorderingen betreffende deze vormen van schade kunnen voegen in het strafproces tegen de dader. Ook kan ten behoeve van naasten en nabestaanden ter zake van deze vorderingen een schadevergoedingsmaatregel worden opgelegd; de overheid neemt naasten en nabestaanden dan incassowerk uit handen.

Doel van de consultatie

Met de consultatie wordt beoogd het ambtelijk voorontwerp voor te leggen aan de (vertegenwoordigers van) slachtoffers van letselschade, aan naasten en nabestaanden van slachtoffers, en aan anderen die bij de letselschadepraktijk betrokken zijn, om hun voorstellen en standpunten over de voorgestelde regeling te vernemen.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Het gehele conceptwetsvoorstel en de memorie van toelichting.