Wetsvoorstel risicovluchten

Wijziging van de Luchtvaartwet met het oog op de aanwijzing van luchtvaartterreinen waarvan gebruikt dient te worden gemaakt voor de landing van vluchten die een sterk verhoogd risico vormen om te worden gebruikt voor drugssmokkel

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-12-2015
Einddatum consultatie 01-02-2016
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Luchtvaart

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Met dit wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan het kabinetsbesluit van juni 2015 dat vluchten die vallen onder het zogeheten ‘100%-controleregime’ niet mogen landen op regionale luchthavens, aangezien op deze luchthavens onvoldoende personele en materiële voorzieningen aanwezig zijn voor een robuuste, veilige en menswaardige controle op drugssmokkel. Het 100%-controleregime, dat sinds 2003 op Schiphol van kracht is, houdt in dat vluchten die een sterk verhoogd risico vormen om te worden gebruikt voor drugssmokkel (‘risicovluchten’) aan een intensieve (100%-)controle worden onderworpen. Het 100%-controleregime geldt voor intercontinentale vluchten afkomstig uit Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Suriname en Venezuela. Het gaat daarbij om 30 tot 35 vluchten per week met daarop tot 10.000 passagiers. Het wetsvoorstel geeft de ministers van Veiligheid en Justitie en van Infrastructuur en Milieu de bevoegdheid om gezamenlijk te bepalen dat deze en andere intercontinentale ‘risicovluchten’ alleen mogen landen op luchthavens waar een 100%-controle mogelijk is. Na inwerkingtreding van dit wetsvoorstel zal worden bepaald dat vluchten die onder het 100%-controleregime vallen, uitsluitend mogen landen op de luchthaven Schiphol. Schiphol is op dit moment de enige luchthaven waarop de benodigde (controle)faciliteiten aanwezig zijn voor het afhandelen van vluchten die een 100%-controle behoeven.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Dit wetsvoorstel heeft in de eerste plaats gevolgen voor (nationale en buitenlandse) luchtvaartmaatschappijen en voor Nederlandse luchthavens. Na inwerkingtreding van dit wetsvoorstel zal het luchtvaartmaatschappijen niet langer zijn toegestaan om vanaf Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Suriname, Venezuela passagiersvluchten uit te voeren op regionale luchthavens in Nederland. Voor exploitanten van regionale luchthavens zal het wetsvoorstel tot gevolg hebben dat zij hun luchthaven niet langer mogen openstellen voor deze vluchten.

Verwachte effecten van de regeling

Bij de huidige stand van zaken zal dit wetsvoorstel geen consequenties hebben voor de lopende bedrijfsactiviteiten van de regionale luchthavens en de luchtvaartmaatschappijen die van deze luchthavens gebruik maken. Regionale luchthavens ontvangen op dit moment namelijk al geen vluchten uit Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Suriname of Venezuela. Wel heeft het wetsvoorstel enige invloed op de toekomstige groeimogelijkheden van de regionale luchthavens. Intercontinentale vluchten die vallen onder het 100%-controleregime zullen na inwerkingtreding van dit wetsvoorstel immers alleen nog op Schiphol mogen landen. Deze invloed is echter gering. Slechts een klein deel van het intercontinentaal vliegverkeer naar Nederland valt onder het 100%-controleregime (momenteel betreft het omstreeks de 30 vluchten per week). Bovendien is Eindhoven Airport bij de huidige stand van zaken de enige luchthaven die deze vluchten daadwerkelijk zou kunnen ontvangen. Dit komt omdat onder het 100%-controleregime op dit moment alleen bepaalde intercontinentale vluchten vallen en Schiphol en Eindhoven Airport de enige luchthavens zijn waarop intercontinentale vluchten kunnen starten en landen.

Doel van de consultatie

Het verkrijgen van reacties uit de samenleving op deze voorgestelde wettelijke regeling.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Reacties zijn mogelijk op het gehele wetsvoorstel.

Meer informatie

  • IAK-vragen wetsvoorstel risicovluchten