Wet voorkomen misbruik Wob

De consultatie betreft een wetsvoorstel dat een halt toeroept aan het indienen van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) die niet gericht zijn op informatie maar op het innen van dwangsommen of het ontvangen van een (forfaitaire) proceskostenvergoeding.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-07-2014
Einddatum consultatie 19-08-2014
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Gemeenten Provincies Rijksoverheid Waterschappen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Onderzoek naar onder meer de werking van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen laat zien dat sprake is van grootschalig misbruik van de dwangsomregeling, waarbij verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) worden ingediend die niet gericht zijn op het verkrijgen van informatie maar enkel op het innen van dwangsommen. Wob-verzoekers proberen dan bewust het bestuursorgaan op het verkeerde been te zetten of hun verzoek in de ambtelijke molens te laten verzanden, zodat het bestuursorgaan niet tijdig beslist en dientengevolge een dwangsom verbeurt. De afhandeling van deze op innen van geld gerichte Wob-verzoeken jaagt de bestuursorganen op kosten en gaat ten koste van hun functioneren.
Het wetsvoorstel gaat het op innen van geld gerichte misbruik van de Wob tegen. Het regelt dat de dwangsomregeling uit de Algemene wet bestuursrecht niet langer van toepassing is op de Wob. Ook Wob-verzoeken die gericht zijn op inning van proceskosten of – door de rechter opgelegde – dwangsommen in het kader van de regeling van het rechtstreeks beroep bij niet tijdig beslissen worden tegengegaan.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De bestuursorganen, bedoeld in artikel 1a van de Wob.
Burgers en bedrijven; een ieder.
De rechterlijke macht.

Verwachte effecten van de regeling

Bestuursorganen, bedoeld in artikel 1a van de Wob, worden geconfronteerd met grootschalig misbruik van de Wob. Het wetsvoorstel gaat dit misbruik tegen zodat de uit het misbruik voortvloeiende lasten en kosten voor bestuursorganen vervallen.

Misbruik gaat ten koste van het goed functioneren van de overheid. Een ieder is er dus bij gebaat als het misbruik wordt tegengegaan.
Weliswaar verdwijnt het instrument van de dwangsom, maar het instrument van het rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter wegens niet tijdig beslissen blijft in stand.

De rechterlijke macht. De maatregelen die tegengaan dat nog Wob-verzoeken worden ingediend met als doel om proceskosten of door de rechter opgelegde dwangsommen te innen, zullen mogelijk leiden tot minder beroep op de rechter bij niet tijdig beslissen. Anderzijds kan het wegvallen van de dwangsomregeling leiden tot een toenemend aantal rechtstreekse beroepen op de rechter wegens niet tijdig beslissen. De regering verwacht niet dat sprake zal zijn van een relevante lastenstijging. Het voorstel legt er de nadruk op dat Wob-verzoeker en bestuursorgaan in onderling overleg komen tot een passende oplossing, zodat bij niet tijdig beslissen geen beroep op de rechter hoeft te worden gedaan.

Doel van de consultatie

Het is wenselijk zo breed mogelijk reacties te ontvangen op het wetsvoorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Er is op alle onderdelen een reactie mogelijk.

Meer informatie