Aanpassing Whc

De Consumentenautoriteit is de toezichthouder voor delen van het consumentenrecht en opgericht in de Wet handhaving consumentenbescherming. Naar aanleiding van praktijkervaringen van de Consumentenautoriteit zijn de handhavingsinstrumenten van de Consumentenautoriteit tegen het licht gehouden. Gebleken is dat uitbreiding van haar bevoegdheden de Consumentenautoriteit kan ondersteunen om met name in het beginstadium van constatering van een mogelijke overtreding preventief op te treden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 05-07-2010
Einddatum consultatie 03-09-2010
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken
Onderwerpen Markttoezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Naar aanleiding van praktijkervaringen van de Consumentenautoriteit onder andere op het gebied van de methoden van werving van consumenten voor producten of diensten zijn de handhavingsinstrumenten van de Consumentenautoriteit tegen het licht gehouden. Gebleken is dat uitbreiding van haar bevoegdheden de Consumentenautoriteit kan ondersteunen om met name in het beginstadium van constatering van een mogelijke overtreding preventief op te treden. Een onderzoekstraject en het uiteindelijk nemen van een besluit neemt enige tijd in beslag. De Consumentautoriteit ontbeert op dit moment formele bevoegdheden waarmee sneller kan worden opgetreden tegen een vermoedelijke overtreding. Dit wetsvoorstel breidt daarom het handhavingsinstrumentarium van de Consumentenautoriteit op een aantal punten uit en scherpt andere instrumenten aan. Door deze nieuwe bevoegdheden kan voorkomen worden dat een inbreuk wordt gecontinueerd en dat de schade voor consumenten onnodig groter wordt.
Concreet introduceert dit wetsvoorstel een bindende aanwijzingsbevoegdheid, een informatiebevoegdheid en een waarschuwingsfunctie. Ook wordt de mogelijkheid gecreëerd aanvullende eisen te stellen aan een last onder dwangsom en uniformeert dit wetsvoorstel het maximale boetebedrag dat kan worden opgelegd bij overtreding van door de Consumentenautoriteit bestuursrechtelijk te handhaven bepalingen. Deze extra bevoegdheden zullen de Consumentenautoriteit in haar werk ondersteunen om effectief en adequaat haar taak te vervullen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De aanpassing van de Wet handhaving consumentenbescherming richt zich in eerste instantie op het instrumentarium van de Consumentenautoriteit. De extra handhavingsinstrumenten worden ook toegekend aan de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) omdat de AFM voor een groot deel toezicht houdt op dezelfde bepalingen als de Consumentenautoriteit, maar dan beperkt tot financiële producten of diensten.
De Consumentenautoriteit kan optreden tegen een onderneming voor zover het gaat om de naleving van de onderdelen a en b van de bijlage van de Whc.

Verwachte effecten van de regeling

Door deze nieuwe bevoegdheden kan voorkomen worden dat een inbreuk wordt gecontinueerd en dat de schade voor consumenten onnodig groter wordt. De Consumentenautoriteit kan met name in het beginstadium van constatering van een mogelijke overtreding adequater preventief op te treden. Daarnaast worden de sancties voor een overtreding aangescherpt.

Doel van de consultatie

Graag maakt het Ministerie van Economische Zaken gebruik van de expertise en ervaring van diverse stakeholders om door middel van deze consultatie dit wetsontwerp zonodig aan te passen.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Graag horen wij uw mening over de concept Memorie van Toelichting en de concept-wet. Het is mogelijk om op ieder onderdeel van de Memorie van Toelichting en de wet in te gaan.