Wijziging Bjsg en Bpg ivm Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

Besluit houdende wijziging van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens en het Besluit politiegegevens in verband met de verstrekking van gegevens ten behoeve van de toepassing van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-06-2016
Einddatum consultatie 06-07-2016
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Terrorisme

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding (hierna: Twbmt) geeft de Minister van Veiligheid en Justitie de bevoegdheid tot het opleggen van een aantal vrijheidsbeperkende maatregelen ter bescherming van de nationale veiligheid: uitreisverbod, gebiedsverbod, meldplicht en contactverbod. Onderhavige wijzigingen van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens en het Besluit politiegegevens voorzien in grondslagen om ten behoeve van de uitoefening van de in voornoemde wet opgenomen bevoegdheden politiegegevens en justitiële gegevens te verstrekken aan de Minister van Veiligheid en Justitie.

Daarnaast voorziet dit besluit in een grondslag om politiegegevens en justitiële gegevens te verstrekken aan alle bestuursorganen, ten behoeve van het nemen van een beslissing omtrent de toepassing van artikel 6 van de Twbmt, dat een grondslag biedt om in bepaalde gevallen een aanvraag voor een subsidie, vergunning, ontheffing of erkenning te weigeren of een reeds gegeven beschikking ter zake in te trekken.

  • Concept regeling

    Besluit houdende wijziging van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens en het Besluit po

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Minister van Veiligheid en Justitie, politie, bestuursorganen, personen op wie de verstrekte gegevens betrekking hebben.

Verwachte effecten van de regeling

De regeling maakt een deel van de voor de uitvoering van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding noodzakelijke gegevensverstrekkingen mogelijk.

Doel van de consultatie

Het verkrijgen van reacties uit de samenleving op deze voorgestelde regeling.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De gehele regeling staat open voor consultatiereacties.

Meer informatie