Wijziging van het Dagloonbesluit ivm conversie van het dagloon en ivm ziekte in referteperiode

Met deze wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen wordt alsnog geregeld dat het dagloon van twee groepen WW-gerechtigden vanaf 1 maart 2018 opnieuw moet worden berekend. Verder wordt vanaf dezelfde datum de berekening van het dagloon van een groep gewijzigd ten behoeve van de situatie dat ziekte tijdens de referteperiode tot een dagloonverlagend effect heeft geleid.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-01-2017
Einddatum consultatie 14-02-2017
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderwerpen Werkloosheid Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Met deze wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen wordt alsnog geregeld dat het dagloon van twee groepen WW-gerechtigden opnieuw moet worden berekend. Het gaat daarbij om de hieronder bij 1 vermelde doelgroep en de WW-gerechtigden van de hieronder bij 2 vermelde doelgroep. Verder wordt de berekening van het dagloon van de hieronder bij 2 vermelde doelgroep gewijzigd ten behoeve van de situatie dat ziekte tijdens de referteperiode tot een dagloonverlagend effect heeft geleid. De beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 maart 2018.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Er zijn 2 doelgroepen:
1. degenen die in de periode tussen 1 juli 2015 en 1 december 2016 recht kregen op een WW-uitkering, terwijl in de kalendermaand waarin dat recht ontstond of zou zijn ontstaan een eerder WW-recht liep of herleefde. Met betrekking tot het tussen 1 juli 2015 en 1 december 2016 ontstane recht op WW geldt daarbij dat in de referteperiode van het dagloon zich één of meer kalendermaanden moeten bevinden waarin geen loon is genoten,
2. werknemers die in (een gedeelte van) de referteperiode voor het bepalen van het dagloon van een WW-, Wet WIA-uitkering, dan wel ziekengeld op grond van de ZW of Wazo-uitkering hebben ontvangen of minder loon hebben ontvangen vanwege ziekte. Het gaat hierbij om een werknemer die in de periode van 14 maanden voorafgaand aan het intreden van het verzekerd risico (ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid) hersteld is van een ziekte waardoor de werknemer meer dan 12 maanden de bedongen arbeid niet heeft kunnen verrichten.

Verwachte effecten van de regeling

Na inwerkingtreding van dit wijzigingsbesluit zal het dagloon voor de genoemde doelgroepen hoger worden vastgesteld dan op grond van de huidige regelgeving.

Doel van de consultatie

Het doel van deze consultatie is tweeledig:
1. het informeren van de samenleving over voorgestelde wijzigingsbesluit,
2. het verzamelen van reacties over de inhoud van de wijziging van het besluit.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U kunt reageren op alle onderdelen.