Wijziging Wako

De Wet aansprakelijkheid kernongevallen bevat bepalingen die bij de toepassing van het Verdrag van Parijs inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie in acht moeten worden genomen. Deze wijziging geeft toepassing aan artikel 1, onderdeel b, van dit verdrag.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 25-09-2012
Einddatum consultatie 23-10-2012
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Rampen Energie Overige economische sectoren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het Verdrag van Parijs regelt de aansprakelijkheid van exploitanten van kerninstallaties voor schade uit kernongevallen en de verplichting hiervoor een verzekering of andere financiële zekerheid te hebben en in stand te houden. De definitie van de kerninstallatie in het Verdrag van Parijs is ruim. Om te voorkomen dat hierdoor installaties onder de reikwijdte van het Verdrag van Parijs zouden vallen waarvan de risico’s dit niet rechtvaardigen, is in artikel 1, onderdeel b, van het Verdrag van Parijs de mogelijkheid opgenomen om kerninstallaties van de toepassing van het Verdrag uit te sluiten. Hiervoor is een nader besluit van de op grond van het verdrag ingestelde Bestuurscommissie noodzakelijk. In 1990 heeft de Bestuurscommissie een dergelijk besluit genomen ten aanzien van kerninstallaties die in het proces van ontmanteling verkeren (NE/M(90)1). Hierbij is bepaald dat de radioactieve waarden van de installatie onder vastgestelde limieten moeten liggen en dat het uiteindelijk de verdragsstaat blijft die besluit of er van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt. Aangezien er nadere besluitvorming van de verdragsstaat is vereist, moet dus ook de nationale wetgeving in deze mogelijkheid voorzien. In Nederland is dat thans niet het geval. Dit wetsvoorstel strekt ertoe deze mogelijkheid alsnog te creëren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Een goede regeling inzake de aansprakelijkheid bij kernongevallen is relevant voor kerninstallaties, betrokken verzekeraars en de samenleving als geheel.

Verwachte effecten van de regeling

Kerninstallaties die op grond van het Verdrag van Parijs een zodanig beperkt risico hebben dat zij niet meer onder het verdrag hoeven te vallen, kunnen op basis van deze wijziging onder een proportioneel regime voor aansprakelijkheid en financiële zekerheid worden gebracht.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie willen wij graag belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen en iedereen de mogelijkheid bieden om hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.

Meer informatie