Wet tot wijziging van de Archiefwet 1995

- het beleggen van de zorg over provinciale archiefbescheiden na overbrenging naar een archiefbewaarplaats bij gedeputeerde staten van de provincie.
- het voorstel om de advisering van de Raad voor Cultuur over ontwerp-selectielijsten te laten vervallen.
- het verplaatsen van de advisering bij overbrenging over de openbaarheid van decentrale archiefbescheiden van de rijksarchivarissen naar de algemene rijksarchivaris.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 07-03-2011
Einddatum consultatie 04-04-2011
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Cultuur Kunst Overige vormen van onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Provincies zullen gaan betalen voor het beheer en de duurzame toegankelijkheid van de eigen archieven, zoals Rijk, gemeenten en waterschappen dat al doen.

De adviserende rol van de Raad voor Cultuur kan komen te vervallen, nu de Raad voor Cultuur zelf heeft aangegeven over te gaan tot een andere wijze van adviseren, waarbij advisering op hoofdlijnen van het selectiebeleid op de voorgrond komt te staan.

In verband met de grote hoeveelheid over te brengen decentrale rijksarchieven is het niet langer wenselijk om de advisering over de openbaarheid van de decentrale overheidsarchieven bij de rijksarchivarissen te laten. Er wordt voorgesteld deze adviestaak bij de algemene rijksarchivaris te beleggen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Burgers, provincies, rijksarchivarissen, Raad voor Cultuur.

Verwachte effecten van de regeling

Provincies zullen financieel moeten bijdragen aan de zorg voor provinciale archiefbescheiden na overbrenging.

De Raad voor Cultuur zal minder adviezen hoeven uit te brengen en zal zich meer kunnen concentreren op het selectiebeleid op hoofdlijnen.

De rijksarchivarissen zullen minder openbaarheidadviezen uit hoeven te brengen.

Doel van de consultatie

Doel van de consultatie is het verkrijgen van reacties waarmee we de kwaliteit van het wetsvoorstel kunnen verbeteren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen.

Meer informatie