Wijziging Besluit financieel beheer politie i.v.m. wijziging voorzieningen en afschrijving activa

Met de wijziging van het Besluit financieel beheer politie wordt:
a) de mogelijkheid gecreëerd om het treffen van voorzieningen in de jaarrekening van de politie af te wegen op aspecten van doelmatigheid;
b) de overgangsregeling voor afschrijvingstermijnen voor activa aangeschaft vóór 1 januari 2013 geschrapt.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 10-12-2016
Einddatum consultatie 21-01-2017
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Met de mogelijkheid om het treffen van voorzieningen in de jaarrekening van de politie af te wegen op doelmatigheid wordt aangesloten op de werkwijze zoals deze wordt gehanteerd bij agentschappen (zie artikel 27, zesde lid, van de Regeling agentschappen).

Met het schrappen van de overgangsregeling voor afschrijvingstermijnen voor activa aangeschaft vóór 1 januari 2013 kan worden aangesloten bij de door het Rijksvastgoedbedrijf gehanteerde afschrijvingssystematiek.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Politie

Verwachte effecten van de regeling

- Een betere aansluiting bij het aan de Politiewet 2012 ten grondslag liggende uitgangspunt dat de rechtspersoon politie het baten- en lastenstelsel hanteert.
- Een verdergaande stap in de richting van een uniforme waardering van het politie- en rijksvastgoed en daarmee tot een beter inzicht in de kosten van politie- en rijkshuisvesting.

Doel van de consultatie

Gelegenheid bieden voor commentaar op het voorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen is een reactie mogelijk.

Meer informatie

  • Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en wetgeving