Wijziging Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB

Het betreft een consultatie naar de uitvoeringsaspecten van de wijziging van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-02-2014
Einddatum consultatie 18-03-2014
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Beroepsonderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel van de wijziging is de invoering van centrale examinering voor Engels in het mbo, en de gevolgen die dit heeft voor andere artikelen zoals de mogelijkheden tot vrijstelling. Daarnaast is het doel het wijzigen van de overgangsregeling voor de uitslagbepaling en de introductie van de mogelijkheid tot duurverlenging van het centraal examen Nederlandse taal voor de doelgroep die het Nederlands onvoldoende beheerst, waarvan het Nederlands niet de moedertaal is en die minder dan 6 jaar in Nederland onderwijs hebben gevolgd.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Mbo-instellingen
Mbo-studenten

Verwachte effecten van de regeling

Voor de mbo-instellingen betekent de wijziging dat ze vanaf het studiejaar 2017-2018 Engels niet meer geheel via instellingsexamens hoeven te examineren, maar een deel van Engels via centraal examens en een deel via instellingsexamens. Het aanpassen van de overgangsregeling verandert niets voor instellingen, maar het betekent wel dat ze dit op een goede manier moeten communiceren aan de studenten. Het opnemen van de mogelijkheid tot tijdsverlenging betekent dat instellingen, voor zover op hen van toepassing, de mogelijkheid tot tijdsverlenging kunnen verlenen aan studenten als ze dat nodig achten, en dat ze desgevraagd moeten kunnen aantonen op basis waarvan deze is verstrekt.

Voor studenten betekent de wijziging dat ze vanaf het studiejaar 2017-2018 in plaats van alleen instellingsexamens een centraal examen en een instellingsexamen zullen doen voor Engels. De wijziging van de overgangsbepaling heeft geen concrete invloed op studenten, met het eerdere uitstel van de centrale examinering Nederlandse taal en rekenen wisten zij al hoe de uitslagbepaling er uit zou zien voor hen. De mogelijkheid tot tijdsverlenging betekent voor de groep studenten die het betreft dat ze meer tijd krijgen op het centraal examen om te laten zien dat ze de gestelde eisen voor Nederlandse taal beheersen.

Doel van de consultatie

Het doel van de consultatie is om belanghebbenden te informeren, en hen de mogelijkheid te bieden om te reageren op uitvoeringstechnische aspecten van de regeling.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Gehele regeling

Meer informatie