Wijziging artikel 18 Frequentiebesluit 2013

Van 17 oktober tot 15 november 2013 is een concept-wijziging van het Frequentiebesluit 2013 geconsulteerd (http://www.internetconsultatie.nl/wijziging_frequentiebesluit_2013). Naar aanleiding van deze consultatie is het concept-besluit aangepast, en wordt het aangepaste concept-besluit opnieuw geconsulteerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 09-12-2013
Einddatum consultatie 12-01-2014
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen ICT

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel van de regeling is om bestaande en potentiële vergunninghouders voor schaarse frequentieruimte tijdig de nodige zekerheid te kunnen bieden over de beschikbaarheid van schaarse frequentieruimte. Tevens wordt beoogd om de overheid meer tijd te geven voor de besluitvorming over al dan niet verlengen van vergunningen en het eventueel voorbereiden van een herverdeling van de betreffende frequentieruimte. Tenslotte is de overheid door deze wijziging niet langer afhankelijk van het al dan niet indienen van een aanvraag tot verlenging maar kan de Minister van EZ naar zijn eigen oordeel besluiten tot verlengbaarheid van vergunningen indien dat volgens hem de in artikel 18 van dit besluit genoemde belangen dient.
Daartoe kan de minister besluiten tot verlengbaarheid in de periode van 4 tot 2 jaar voor afloop van de vergunningen, dan wel, indien het de overgang van analoog naar digitaal betreft, van 4 jaar tot zes maanden voor afloop van de vergunningen. Ook wordt voorzien in de mogelijkheid dat de minister vanaf 2 jaar voor de afloop van de vergunningen in het belang van de continuiteit van de dienstverlening tot verlenging kan besluiten.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Bestaande en potentiële vergunninghouders voor schaarse frequentieruimte, die wordt verdeeld door middel van de in artikel 3.10, eerste lid, onder b tot en met f, van de Telecommunicatiewet genoemde verdelingsprocedures.

Verwachte effecten van de regeling

Door de verlenging van de aanvraagperiode hebben bestaande en potentiële vergunninghouders meer tijd om zich voor te bereiden op de te volgen strategie bij een verlenging en/of een herverdeling. Daarnaast krijgen zij meer tijd om na afloop van een herverdeling hun netwerken aan te passen aan de nieuw ontstane frequentieverdeling ("transitie").

Doel van de consultatie

Verwerven en in kaart brengen van reacties op het concept-besluit.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De gehele regeling en de bijbehorende Nota van Toelichting.

Meer informatie