Wetsvoorstel tot wijziging omgevingswaarde stikstofdepositie 2030 en vergunningplicht o.a. intern salderen

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Enschede
Datum 19 maart 2023

Vraag1

U kunt tot en met 23 maart 2023 via deze website reageren op alle onderdelen van de wettekst en de memorie van toelichting.

Ook kunt u reageren op bijgevoegde notitie over de ijkmomenten. Zoals hiervoor vermeld wordt op de ijkmomenten in 2025 en 2028 conform Remkes bezien of er dwingende inhoudelijke redenen zijn om ‘iets meer tijd te nemen’ voor het halen van die aangescherpte omgevingswaarde. Zo ja, dan kan de termijn waarop moet zijn voldaan aan die omgevingswaarde worden verlengd. Bijgevoegde notitie bespreekt twee varianten om zo’n verlenging te regelen: met een wetswijziging (variant 1) of bij algemene maatregel van bestuur (amvb) (variant 2).
Ik denk dat Caroline van der Plas en de Nederlandse bevolking al genoeg heeft gezegd. Eerst dient er eens grondig onderzoek te worden gedaan hoe het werkelijk met de natuur gesteld is. Doe dan ook gedegen onderzoek bij de bedrijven die wel de natuur schade toebrengen zoals Tata Steel, Schiphol enz. Ik kan begrijpen dat de regering aan deze bedrijven verdiensten heeft, maar dat neemt niet weg dat de rest van Nederland de boeren, de vissers enz. hier niet voor op hoeven te draaien.
Als het gedegen onderzoek loopt hoe het met de natuur werkelijk gesteld is, zijn er genoeg andere zaken die de aandacht eerst verdienen. Toeslagenaffaire, Groningen, armoede onder nerderlanders die wekelijks zich melden bij de voedselbank, immigratie enz. Ben van mening dat de regering hier heel wat steken heeft laten vallen.