Wetsvoorstel tot wijziging omgevingswaarde stikstofdepositie 2030 en vergunningplicht o.a. intern salderen

Reactie

Naam Mts Vermue Agro (Mts Vermue Agro P.A.M. en E.J.A. Vermue)
Plaats KAPELLE
Datum 18 maart 2023

Vraag1

U kunt tot en met 23 maart 2023 via deze website reageren op alle onderdelen van de wettekst en de memorie van toelichting.

Ook kunt u reageren op bijgevoegde notitie over de ijkmomenten. Zoals hiervoor vermeld wordt op de ijkmomenten in 2025 en 2028 conform Remkes bezien of er dwingende inhoudelijke redenen zijn om ‘iets meer tijd te nemen’ voor het halen van die aangescherpte omgevingswaarde. Zo ja, dan kan de termijn waarop moet zijn voldaan aan die omgevingswaarde worden verlengd. Bijgevoegde notitie bespreekt twee varianten om zo’n verlenging te regelen: met een wetswijziging (variant 1) of bij algemene maatregel van bestuur (amvb) (variant 2).
In de Europese wetgeving is ten eerste geen stikstofproblematiek genoemd tov onderhoud en zorg voor natuur. Ten tweede zijn er ook geen jaargetallen genoemd. Eerst moet er op basis van werkelijke metingen op juiste meetpunten gemeten worden door een onafhankelijk laboratorium voordat er beleid wordt toegepast. Zeker nu heel Nederland dmv de provinciale verkiezingen heeft laten weten het niet eens te zijn met de beslissingen van deze coalitie, mogen er geen overhaaste beslissingen genomen worden die juridisch niet onderbouwd kunnen worden.
Een afgegeven NB vergunning blijft ten alle tijde rechtsgeldig en mag bij intern salderen niet gekort worden. Juridisch is dit ook niet mogelijk.