Wetsvoorstel tot wijziging omgevingswaarde stikstofdepositie 2030 en vergunningplicht o.a. intern salderen

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Nieuw Roden
Datum 18 maart 2023

Vraag1

U kunt tot en met 23 maart 2023 via deze website reageren op alle onderdelen van de wettekst en de memorie van toelichting.

Ook kunt u reageren op bijgevoegde notitie over de ijkmomenten. Zoals hiervoor vermeld wordt op de ijkmomenten in 2025 en 2028 conform Remkes bezien of er dwingende inhoudelijke redenen zijn om ‘iets meer tijd te nemen’ voor het halen van die aangescherpte omgevingswaarde. Zo ja, dan kan de termijn waarop moet zijn voldaan aan die omgevingswaarde worden verlengd. Bijgevoegde notitie bespreekt twee varianten om zo’n verlenging te regelen: met een wetswijziging (variant 1) of bij algemene maatregel van bestuur (amvb) (variant 2).
Graag op basis van feiten, niet op modellen gebaseerd. Ook de meetpunten moeten eerst tegen het licht worden gehouden. Hondenveldjes in een stad vallen niet onder landbouw.