Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 arbeidsvoorwaarden maatschappelijke ondersteuning

Dit ambtelijk concept voor een wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 heeft als doel te waarborgen dat de geldende arbeidsvoorwaarden van mensen die de door de gemeente ingekochte maatschappelijke ondersteuning uitvoeren, kunnen worden bekostigd uit de prijs die de gemeente daarvoor betaalt, mits de geldende arbeidsvoorwaarden zich ontwikkelen binnen de daarvoor beschikbaar gestelde financiële kaders. U wordt gevraagd of het voorgestelde besluit het effect bereikt.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 14-01-2015
Einddatum consultatie 30-01-2015
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Dit besluit wijzigt het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015. De wijziging houdt een verduidelijking in van de in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 opgenomen waarborgen voor de eisen aan de kwaliteit voor een voorziening en de prijs voor de te leveren voorziening (art. 2.6.6 Wmo 2015). De wijziging heeft als doel te waarborgen dat de geldende arbeidsvoorwaarden van mensen die de door de gemeente ingekochte maatschappelijke ondersteuning uitvoeren, kunnen worden bekostigd uit de prijs die de gemeente daarvoor betaalt, mits de geldende arbeidsvoorwaarden zich ontwikkelen binnen de daarvoor beschikbaar gestelde financiële kaders.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- gemeenten
- werknemers binnen het werkgebied van maatschappelijke ondersteuning
- werkgevers binnen het werkgebied van maatschappelijke ondersteuning

Verwachte effecten van de regeling

De regeling beoogt het kunnen bekostigen van reële arbeidsvoorwaarden uit de prijs voor de levering van een Wmo-voorziening.

Doel van de consultatie

Het doel van de consultatie is gemeenten, werknemers en werkgevers binnen het werkgebied van maatschappelijke ondersteuning te informeren over het voorstel en deze organisaties de gelegenheid te bieden op het voorstel te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Reactie is mogelijk op het voorgestelde artikel en de bijbehorende toelichting.

Meer informatie