Wijzigingswet financiële markten 2011

Het ontwerpwetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2011 bevat zowel enkele inhoudelijke wijzigingen als ook technische, niet-inhoudelijke wijzigingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en wijzigingen van andere wetgeving op het terrein van de financiële markten. De voorgenomen inwerkingtredingdatum is 1 juli 2011.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 06-11-2009
Einddatum consultatie 04-01-2010
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het betreft een voorstel tot wijziging van wetten op het terrein van de financiële markten. Enkele van de voorgestelde wijzigingen zijn opgenomen naar aanleiding van aangedragen knelpunten door de toezichthouders (De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten) en marktpartijen. Het betreft naast inhoudelijke wijzigingen ook diverse technische wijzigingen. In de eerste plaats gaat het om een fors aantal wijzigingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Hiernaast bevat het voorstel wijziging van een aantal andere wetten, te weten:

• de Pensioenwet
• de Wet verplichte pensioenregeling,
• de Wet toezicht trustkantoren,
• de Sanctiewet 1977,
• de Wet handhaving consumentenbescherming,
• de Wet toezicht accountantsorganisaties,
• de Wet ter voorkoming van witwassen en
financieren van terrorisme
• de Wet op de economische delicten.

De inhoudelijke voorstellen betreffen oa.: de toetsing op deskundigheid van de leden van een orgaan dat is belast met het toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van de onderneming, de intrekking van de wet inzake de geldtransactiekantoren, het instellen van een regime voor subfondsen van een beleggingsfonds of van een beleggingsmaatschappij, invulling geven aan de boetetaakstelling uit het Coalitieakkoord en de betrouwbaarheidstoetsing van een (kandidaat)(mede)beleidsbepaler van door financieel toezichtswetten gereguleerde ondernemingen

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Financiële ondernemingen (o.a.: banken, verzekeraars,
beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen)
- Accountantsorganisaties

Verwachte effecten van de regeling

Gezien het karakter van het voorstel heeft het betrekking op een fors aantal onderwerpen die de financiële markten betreffen. Zie voor een beschrijving van de verwachte effecten de toelichting bij de desbetreffende artikelen.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie willen wij graag belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen en iedereen de mogelijkheid te bieden om hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het wetsvoorstel.