Wijzigingswet financiële markten 2016

Dit wetsvoorstel bevat wijzigingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en van andere wetgeving op het terrein van de financiële markten. Het wetsvoorstel maakt onderdeel uit van een jaarlijkse wijzigingscyclus, waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd dat daarin alle nationale wet- en regelgeving op het terrein van de financiële markten wordt opgenomen. Het wetsvoorstel heeft als beoogde inwerkingtredingdatum 1 januari 2016.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 26-06-2014
Einddatum consultatie 13-08-2014
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

In onderhavig wetsvoorstel wordt de Wet op het financieel toezicht (Wft) en enige andere wetten gewijzigd. De belangrijkste onderdelen van dit wetsvoorstel betreffen:
- de mogelijkheid voor DNB en de AFM om een aanwijzing te geven aan een financiële onderneming indien twijfel bestaat over de geschiktheid van dagelijks beleidsbepalers of commissarissen;
- de bescherming van derivatenbezitters tegen het faillissement van hun tussenpersoon;
- uitvoering van aanbevelingen die zijn gedaan naar aanleiding van de evaluatie van de Interventiewet; en
- een regeling waardoor in het kader van bestrijding van witwassen en het financieren van terrorisme effectief kan worden opgetreden bij grensoverschrijdend vervoer van onder meer liquide middelen.

Daarnaast bevat dit wetsvoorstel een aantal kleinere wetswijzigingen op het terrein van de financiële markten.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Marktpartijen en toezichthouders.

Verwachte effecten van de regeling

Zie voor een beschrijving van de verwachte effecten de memorie van toelichting.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie willen wij graag belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen en iedereen de mogelijkheid bieden om hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.