Wijziging Wrra disciplinaire maatregelen

Voorleggen van de wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 03-04-2013
Einddatum consultatie 01-06-2013
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Staatsrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het wetsvoorstel voorziet in een verruiming van de mogelijkheden om disciplinaire maatregelen op te leggen aan voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren. Daarnaast worden er enkele andere maatregelen geïntroduceerd. Zo wordt voorgesteld in de wet vast te leggen dat een rechter, onder bepaalde omstandigheden en vanwege vereiste spoed, buiten functie gesteld kan worden door een ander gerecht dan de Hoge Raad. Bovendien regelt dit wetsvoorstel, uit een oogpunt van verdere bevordering van de integriteit van rechterlijke ambtenaren, dat een verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor elke rechterlijke benoeming een verplicht vereiste wordt. Ditzelfde wordt ook voorgesteld ten aanzien van de benoemingen als gerechtsbestuurder of lid van de Raad voor de rechtspraak.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De regeling heeft betrekking op voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren.

Verwachte effecten van de regeling

Het voorstel beoogt een wijziging in de rechtspositionele bevoegdheden te realiseren en zo beter te kunnen reageren op verschillende vormen van ongeoorloofd gedrag, c.q. in anderszins ongewenste situaties noodzakelijke maatregelen te kunnen nemen.

Doel van de consultatie

Informeren van het brede publiek en meer specifiek de doelgroep die door het voorstel wordt geraakt. Mogelijkheid bieden om suggesties voor verbetering aan te dragen.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Er kan op het gehele voorstel worden gereageerd.