Aanscherping van de generieke kwalificatie-eisen voor loopbaan en burgerschap in het mbo.

Om kritisch denken van studenten in het mbo te bevorderen wordt het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB gewijzigd. Van het onderwijs wordt verwacht dat het bijdraagt aan de ontwikkeling van kritische denkvaardigheden bij de deelnemers met het oog op het bevorderen van hun weerbaarheid.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 11-01-2016
Einddatum consultatie 08-02-2016
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Beroepsonderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Kritische denkvaardigheden onder mbo studenten te bevorderen.
Kritisch denken is niet alleen belangrijk voor de mbo-student als het gaat om zijn of haar eigen loopbaanontwikkeling maar ook voor diens burgerschapsvorming en met name als gevoelige thema’s aan de orde zijn; thema’s als radicalisering, vluchtelingen, religie, vrijheid van meningsuiting en seksuele geaardheid. Het doel is deze onderwerpen beter bespreekbaar te kunnen maken in de klas.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Studenten en docenten in het beroepsonderwijs (mbo)

Verwachte effecten van de regeling

Met deze wijziging wordt beoogd studenten in het mbo goed toe te rusten op de maatschappij waarbij kritisch denken van belang wordt geacht. Docenten worden in de positie gebracht deze vaardigheden aan studenten over te brengen

Doel van de consultatie

Doel is betrokkenen te consulteren en mogelijke verbeteringen in het concept voorstel aan te brengen

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle

Meer informatie