Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Aanpassing van enige wetten op het terrein van het Ministerie van V&J aan Kaderwet zbo's

Met het wetsvoorstel wordt beoogd de volgende zelfstandige bestuursorganen onder de werking van de Kaderwet te brengen:
1. College bescherming persoonsgegevens;
2. College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten;
3. Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting en
4. Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-03-2011
Einddatum consultatie 15-01-2012
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Bestuursrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Met het wetsvoorstel wordt beoogd de volgende zelfstandige bestuursorganen onder de werking van de Kaderwet te brengen:
1. College bescherming persoonsgegevens;
2. College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten;
3. Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting en
4. Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

1. College bescherming persoonsgegevens;
2. College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten;
3. Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting en
4. Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen.

Verwachte effecten van de regeling

De genoemde zelfstandige bestuursorganen worden onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen gebracht, behoudens enkele uitzonderingen.

Doel van de consultatie

Het onderhavige wetsvoorstel strekt tot wijziging van een aantal wetten teneinde te regelen dat de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (hierna: de Kaderwet) van toepassing is op zelfstandige bestuursorganen die ressorteren onder het Ministerie van Veiligheid en Justitie en waarvan bij brieven van de Minister van Justitie van 31 januari 2008 en 4 maart 2008 en bij brief van de Minister voor Jeugd en Gezin van 24 januari 2008 (Kamerstukken II 2007/08, 25268, nrs. 60, 62, 63 en 51) aan beide Kamers is meegedeeld dat deze onder de werking van de Kaderwet zullen worden gebracht. Overigens geldt voor een deel van de in de brief van 31 januari 2008 genoemde zelfstandige bestuursorganen dat deze reeds door andere (aanhangige) wetgeving onder de werking van de Kaderwet zijn of worden gebracht (zie toelichting).
Met het wetsvoorstel wordt beoogd de volgende zelfstandige bestuursorganen onder de werking van de Kaderwet te brengen:
1. College bescherming persoonsgegevens;
2. College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten;
3. Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting en
4. Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen.
Voorts worden in de desbetreffende instellingswetten de bepalingen geschrapt die ten gevolge van het van toepassing verklaren van de Kaderwet, overbodig zijn geworden. Ook wordt ten aanzien van enkele zelfstandige bestuursorganen in geringe mate afgeweken van de Kaderwet, dit overigens voornamelijk overeenkomstig hetgeen reeds in de eerdergenoemde brieven is aangekondigd.
Het uitgangspunt is overigens dat afwijkingen van de Kaderwet in beginsel niet mogelijk zijn. Bij uw reactie is het goed om daarmee rekening te houden. Dat neemt niet weg dat het Ministerie van Veiligheid en Justitie benieuwd is naar de uitwerking van het onder de werking van de Kaderwet brengen van bovengenoemde ZBO’s.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Een reactie is mogelijk op alle onderdelen. Het uitgangspunt is dat afwijkingen van de Kaderwet in beginsel niet mogelijk zijn – behoudens de hoofdzakelijk eerder aangekondigde uitzonderingen. Bij uw reactie is het goed om daarmee rekening te houden. Dat neemt niet weg dat het Ministerie van Veiligheid en Justitie benieuwd is naar de uitwerking van het onder de werking van de Kaderwet brengen van bovengenoemde ZBO’s.

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht