Wet zeggenschap lichaamsmateriaal

Met deze consultatie wordt belanghebbenden en andere geïnteresseerden verzocht om hun suggesties en opmerkingen bij het conceptvoorstel voor een Wet zeggenschap lichaamsmateriaal te maken.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 24-04-2017
Einddatum consultatie 23-06-2017
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerpen Ethiek

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het voorstel bevat een algemeen kader voor het afnemen, bewaren, verstrekken, gebruiken en vernietigen van menselijk materiaal voor andere doeleinden dan actuele diagnostiek of geneeskundige behandeling van de donor. Dit kader is van toepassing waar bijzondere wetten over lichaamsmateriaal niet (langer) van toepassing zijn. Beoogd is om met het voorstel een impuls te geven aan het versterken van de autonomie en zeggenschap van de donor en tegelijkertijd onnodige belemmeringen voor wetenschappelijk gebruik te voorkomen. Daarnaast beoogt het voorstel onnodige belemmeringen voor andere toepassingen waaraan een maatschappelijk belang verbonden is, zoals transplantatie of het vervaardigen van farmaceutische preparaten of producten voor geneeskundige behandeling, of in uitzonderlijke gevallen de opsporing en vervolging van ernstige misdrijven, weg te nemen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het voorstel richt zich op donoren van lichaamsmateriaal en hun eventuele vertegenwoordigers, en op beheerders en gebruikers van lichaamsmateriaal.

Verwachte effecten van de regeling

Het voorstel bevat rechten van donoren die verband houden met het uitoefenen van zeggenschap over lichaamsmateriaal dat van hen afkomstig is. Het voorstel bevat tevens verplichtingen voor beheerders van lichaamsmateriaal, waaronder een informatieverplichting over lichaamsmateriaal dat onder hun beheer is en regels over het afnemen, bewaren, vernietigen en overdragen van lichaamsmateriaal. Ten slotte bevat het voorstel voorwaarden waaronder lichaamsmateriaal mag worden gebruikt voor bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek met lichaamsmateriaal.

Doel van de consultatie

Deze consultatie heeft tot doel het verkrijgen van suggesties en opmerkingen van belanghebbenden en andere geïnteresseerden met het oog op het verbeteren van het conceptvoorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen van de regeling is een reactie mogelijk.

Meer informatie