Zoekresultaat

655 resultaten
U heeft gezocht op: Weg

Sorteren op:
 • Wijziging Besluit energie vervoer 2025

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een aanpassing voor van het Besluit energie vervoer in 2025. Voor de nieuwe herziening van de Hernieuwbare Energierichtlijn (RED-III) is de implementatiedatum vastgesteld op 1 januari 2026. Hierdoor blijft bestaande wetgeving langer van kracht. Daarom worden voor het Besluit energie vervoer een aantal maatregelen doorgevoerd (zie ‘Beleidskompas’). 

 • Wet internationale sanctiemaatregelen

  De Sanctiewet 1977 is de schakel tussen internationale sanctiemaatregelen en nationale uitvoering. De wet geeft de overheid, bedrijven en Nederlanders instrumenten om sancties goed na te leven. De wet is in het afgelopen decennium slechts beperkt gewijzigd. Dat terwijl de omvang en complexiteit van internationale sanctiemaatregelen sterk is toegenomen, en zich zal blijven ontwikkelen. Daarom moderniseert het kabinet het sanctiestelsel en stelt zij een nieuwe Wet internationale sanctiemaatregelen voor.

 • Wijziging Kadasterbesluit vanwege maatregelen afschermen en zoeken op naam registers Kadaster

  Deze consultatie betreft een wijziging van het Kadasterbesluit. Het ontwerpbesluit regelt een beperking van het zoeken voor gebruikers op naam in de registers van het Kadaster. 

 • Wijzigingsbesluit vanwege houdverbod katten met vouworen en naaktkatten

  Deze consultatie betreft een wijziging van het 'Besluit houders van dieren'. In Nederland worden huisdieren gehouden die lijden onder hun uiterlijke kenmerken, bijvoorbeeld katten met vouworen en naaktkatten. Katten met vouworen hebben een ziekte, waardoor hun poten en staart dik, stijf en pijnlijk worden. Dit wordt steeds erger als de katten ouder worden. Naaktkatten hebben geen goede vacht, waardoor ze vaker ziek zijn. Naaktkatten hebben ook geen of niet werkende snor- en tastharen, wat belangrijke zintuigen zijn voor katten. De katten hebben dus veel last van hun uiterlijke kenmerken, alleen maar omdat mensen het mooi vinden. Het fokken van katten met vouworen en naaktkatten is daarom verboden in Nederland. Toch zijn er nog steeds mensen die katten met vouworen en naaktkatten kopen en verkopen. Daarom is het nodig om het houden van deze katten te verbieden.

 • Wet aanpassing Regeling dienstverlening aan huis

  Op dit moment is de Regeling dienstverlening aan huis (Rdah) van toepassing op arbeidsovereenkomsten tussen budgethouders en pgb-zorgverleners voor doorgaans minder dan vier dagen per week. In de Rdah wordt een aantal arbeidsrechtelijke/sociaal zekerheidsrechtelijke bepalingen uitgezonderd. Vorig jaar heeft de Centrale Raad van Beroep geoordeeld dat de uitzondering op de verplichte werknemersverzekering voor de WW niet is toegestaan. Met dit wetsvoorstel wordt in geval van pgb-zorgverlening op basis van een arbeidsovereenkomst de verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen geregeld en wordt eveneens geregeld dat de overige uitzonderingen uit de Rdah in geval van pgb komen te vervallen.

 • Wijziging Urm vanwege wijziging vervoer mest en toevoegen reststoffen aan bijlage Aa

  Deze consultatie betreft een wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (Urm). Met de voorgestelde regeling wordt het vervoer van pony- en paardenmest naar een substraatbereider en het vervoer van meststoffen per pijpleiding verruimd en worden er enkele reststoffen toegevoegd aan bijlage Aa.

 • Wet toezeggingen pensioenonderwerpen

  Bij de behandeling van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) in de Eerste Kamer zijn een aantal toezeggingen gedaan. Dit wetsvoorstel geeft uitvoering aan deze toezeggingen. Er is toegezegd de vrijwillige voortzetting van het wezenpensioen mogelijk te maken en het kindbegrip te uniformeren. Deze twee dingen worden met dit wetsvoorstel geregeld. Het wetsvoorstel bevat daarnaast een verruiming van het overgangsrecht voor premievrije voortzetting van het pensioen bij arbeidsongeschiktheid, voor gesloten pensioenfondsen en verzekeraars. Het wetsvoorstel bevat ook een aantal technische aanpassingen en verduidelijkingen.

 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit kinderbijslagvoorziening BES in verband met de invoering van de dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg BES

  Er wordt een algemene maatregel van bestuur en ministeriële regeling in consultatie gebracht. Het gaat om lagere regelgeving die verder uitlegt wanneer er sprake is van intensieve zorg, hoe dat beoordeeld wordt en wie daarover adviseert. De regelgeving volgt uit de Wijzigingswet SZW-wetten BES 2024 die op 23 mei 2024 is ingediend bij de Tweede Kamer.

 • Tijdelijke regeling tegemoetkoming kinderen met intensieve zorg BES 2024

  Er wordt een ministeriële regeling in consultatie gebracht. Het voorstel is om een tijdelijke tegemoetkoming uit te keren aan ouders op Caribisch Nederland met kinderen die veel zorg nodig hebben vanwege een fysieke of psychische aandoening. De tegemoetkoming is voor de periode tot de verdubbeling van de kinderbijslag ingevoerd kan worden. Het voorstel hiervoor is met de Wijzigingswet SZW-wetten BES 2024 op 23 mei 2024 ingediend bij de Tweede Kamer.

 • Wet rapportage hypotheekmarkt DNB

  Dit wetsvoorstel voorziet in een rapportageverplichting voor bepaalde banken, (beheerders van) beleggingsinstellingen, pensioenfondsen en verzekeraars (of hun moederholdings). Zij worden verplicht gegevens te rapporteren aan De Nederlandsche Bank (DNB) over de door hen verstrekte of op hun balans staande hypothecaire leningen voor woningen en zakelijk vastgoed. Deze gegevens heeft DNB nodig om betrouwbare en actuele statistieken over de financiële sector en risicobeoordelingen op het gebied van de financiële stabiliteit te maken. De precieze gegevensset die moet worden gerapporteerd zal worden vastgelegd bij algemene maatregel van bestuur.