Wijzigingen van de WvW1994 in verband met de invoering van 2toDrive (begeleid rijden)

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu bereidt de wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van 2toDrive voor. Met 2toDrive kunnen jongeren vanaf 17 jaar hun rijbewijs halen en onder begeleiding rijden tot ze 18 zijn. Momenteel loopt er een experiment waaruit blijkt dat de jonge automobilisten het begeleid rijden serieus nemen en alvast veel belangrijke rijervaring opdoen. Zo leren ze op een veilige manier autorijden voordat ze alleen de weg op gaan.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 02-06-2016
Einddatum consultatie 03-07-2016
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Naar aanleiding van de uitkomsten van het experiment heeft de minister van Infrastructuur en Milieu op 2 november 2015 het besluit genomen om 2toDrive definitief op te nemen in de regelgeving. Na afronding van het experiment (1 november 2011 t/m 31 oktober 2017), of zo spoedig mogelijk daarna, wordt het begeleid rijden definitief ingevoerd, hiertoe is een wetswijziging benodigd. Gelet op de doorlooptijd van een wetswijziging en de wens om de definitieve invoering zo veel mogelijk te laten aansluiten op het einde van het experiment wordt de wetswijziging nu al voorbereid. Omdat een wetswijziging gemiddeld twee jaar duurt, en het belangrijk is dat er een naadloze overgang is tussen de experiment fase en de definitieve fase, wordt de wetswijziging nu al voorbereid.

Het doel van de wetswijziging is de continuering van het begeleid rijden dat nu nog een experiment is. 2toDrive moet daarom van een experiment omgezet worden in definitieve regelgeving. Verder worden twee aandachtspunten verwerkt die in de Kamerbrief van 2 november 2015 (zie bijlage) zijn toegezegd aan de Tweede Kamer. Dit zijn de aanpassing van de beginnerstermijn van 7 jaar naar de gebruikelijke 5 jaar op het moment dat het rijbewijs B wordt behaald voor de achttiende verjaardag, en de invoering van de strafbaarstelling voor de begeleider.

Inwerkingtreden is voorzien met ingang van 1 november 2017, of zo kort mogelijk daarna. 5 Jaar na inwerkingtreding van de wet wordt de Kamer geïnformeerd.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

2toDrivers en hun begeleider(s).

Verwachte effecten van de regeling

1) Om de 2toDrivers niet langer te benadelen, zal bij de definitieve invoering van 2toDrive de beginnersperiode van het rijbewijs in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) aangepast worden. Haalt de jongere zijn rijbewijs B voor zijn achttiende verjaardag, dan wordt hij gedurende vijf jaar na die datum aangemerkt als beginnende bestuurder, ongeacht of hij eerder al zijn rijbewijs AM of T had gehaald. Haalt de jongere echter pas op of na zijn achttiende verjaardag zijn rijbewijs B en had hij al eerde het rijbewijs AM of T behaald, dan blijft hij wel zeven jaar beginnende bestuurder vanaf het moment dat het rijbewijs AM of T behaald is. Met deze aanpassing wordt getracht te voorkomen dat 2toDrivers wachten met het aanvragen van het rijbewijs tot zij 18 jaar zijn geworden, waardoor deze groep geen ervaring opdoet met begeleid rijden. Onbekend is waarom de 2toDrivers het aanvragen uitstellen, maar de termijn van 7 jaar als beginnende bestuurder zou hierin een rol kunnen spelen.
2) Bij de definitieve invoering van 2toDrive zal de juridische figuur van begeleider worden opgenomen in de wet, waarmee ook de inzet van 2toDrivers als Bob wordt tegengegaan.

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om belangstellenden de gelegenheid te bieden een reactie te geven op de ontwerpwijziging van de Wegenverkeerswet 1994.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belangstellenden kunnen bij hun reactie het gehele wetsvoorstel en de memorie van toelichting betrekken. Uw reactie kunt u tot en met 3 juli 2016 indienen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zal uw opmerkingen zorgvuldig bekijken en trachten hiermee waar mogelijk de wetgeving te verbeteren.

Meer informatie