Wetsvoorstel aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing

Dit wetsvoorstel beoogt de strafrechtelijke en bestuursrechtelijke aanpak van dierenmishandeling, dierverwaarlozing, overtredingen van bepalingen inzake dierengezondheid en bijtincidenten te versterken. Openbaar ministerie, rechters, inspecties en toezichthouders krijgen meer mogelijkheden om effectieve en op de situatie toegesneden maatregelen te treffen om recidive zo veel mogelijk te voorkomen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 04-10-2018
Einddatum consultatie 15-11-2018
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Onderwerpen Strafrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Verdachten, advocatuur, politie, openbaar ministerie, rechterlijke macht, plegers van bestuursrechtelijke overtredingen, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Er kan snel en effectief worden ingegrepen wanneer sprake is van dierenmishandeling, dierverwaarlozing, overtredingen van bepalingen inzake dierengezondheid en bijtincidenten met maatregelen en bevoegdheden die specifiek zijn toegesneden op situaties waarbij de gezondheid of het welzijn van dieren in het geding is.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen