Wetswijzigingen inzake aansprakelijkheid wrakopruiming

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wijzigt, mede namens het ministerie van Justitie en Veiligheid, boek 8 BW, boek 8 BW BES en de Wet bestrijding maritieme ongevallen in verband met de schrapping van de beperking van aansprakelijkheid voor vorderingen inzake wrakopruiming. Aanleiding voor voorstel zijn de kosten die door de Nederlandse overheid moesten worden gemaakt bij opruiming van het schip ‘Baltic Ace’, dat op 5 december 2012 zonk nabij de haven van Rotterdam.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-12-2017
Einddatum consultatie 15-02-2018
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Wanneer een schip zinkt, is de eigenaar verplicht het wrak op te ruimen. Deze verplichting is opgenomen in de Wet bestrijding maritieme ongevallen. Deze wet vormt de uitvoering van het door Nederland geratificeerde internationale Wrakopruimingsverdrag. Ruimt een scheepseigenaar zijn wrak niet op, dan zal Rijkswaterstaat dit doen als het wrak zorgt voor gevaar voor de scheepvaart of het milieu. De kosten voor de wrakruiming kunnen dan worden verhaald op de scheepseigenaar. De scheepseigenaar kan echter zijn aansprakelijkheid beperken op grond van het Protocol van 1996 tot wijziging van het Verdrag inzake beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen (ook wel ‘Londens Limitatieverdrag’ genoemd).
Deze aansprakelijkheidslimiet dekt in het geval van een complexe wrakopruiming meestal niet alle kosten die worden gemaakt door Rijkswaterstaat, hetgeen bij de ‘Baltic Ace’ het geval was. De wrakopruiming van de Baltic Ace heeft ca. €83,4 miljoen gekost waarvan €67,7 miljoen voor rekening is gekomen van de Nederlandse overheid.

Doel van de wijziging:
Het doel van de wijzigingen is om te bewerkstelligen dat meer wrakopruimingskosten kunnen worden verhaald dan nu het geval is.

Doelgroepen die worden geraakt: eigenaars van zeeschepen, Nederlandse havenbedrijven

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Er is geen aanleiding om aan te nemen dat het wetsvoorstel een negatieve invloed heeft op de concurrentiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven of het level playing field tussen reders. Het wetsvoorstel maakt geen onderscheid tussen schepen onder Nederlandse of buitenlandse vlag. Verder hebben de verzekeraars aangegeven dat de invoering van volledige aansprakelijkheid in Nederland geen invloed zal hebben op de hoogte van de verzekeringspremies voor Nederlandse reders.
Voor de overheid zorgt het wetsvoorstel voor de mogelijkheid om meer kosten te verhalen dan thans mogelijk is.

Waarop kunt u reageren

Belangstellenden en belanghebbenden kunnen op alle voorgestelde wijzigingen en de Memorie van Toelichting een reactie geven.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Besluit inwerkingtreding wet

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Gepubliceerde wet

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl