Wet Adviescollege ICT-toetsing

Dit wetsvoorstel geeft het Adviescollege ICT-toetsing, nu tijdelijk ingesteld per ministerieel besluit, een permanente grondslag. Hiermee kan het Adviescollege onder meer blijvend adviseren over ICT-projecten en onderhoud- en beheeractiviteiten aan informatiesystemen. Het college komt voorts verder op afstand te staan van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 16-06-2021
Einddatum consultatie 16-07-2021
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Rijksoverheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het Adviescollege ICT-toetsing, het parlement, departementen, uitvoeringsdiensten, publiekrechtelijke zbo’s, politie, Raad voor de rechtspraak, Auditdienst Rijk, Algemene Rekenkamer.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Als onafhankelijk, deskundig Adviescollege kan het de ministers, publiekrechtelijke zbo’s, politie, de Raad voor de rechtspraak en het parlement adviseren over ICT-projecten en onderhoud en beheer om de slaagkans ervan te vergroten en de risico’s ervan te verkleinen.

Voorts kan het binnen het CIO-stelsel van de rijksdienst het lerend vermogen versterken door actief de kennis met de rijksorganisatie te delen. Het Adviescollege zal vroegtijdig over informatiesystemen ter uitvoering van beleid of regelgeving kunnen adviseren.

Waarop kunt u reageren

Belangstellenden kunnen op het voorontwerp en de bijbehorende memorie van toelichting reageren.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen