actualisering diergezondheidsregels in de Wet dieren

De nieuwe Europese diergezondheidsverordening (Animal health regulation) wordt 21 april 2021 van toepassing. Op dat moment zal de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren worden ingetrokken en worden de nationale diergezondheidsregels op de Wet dieren gebaseerd. Omdat die regels al in juli 2011 zijn vastgesteld is bekeken of de Wet dieren op onderdelen actualisatie behoeft. Op die onderdelen heeft dit wetsvoorstel betrekking.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 10-06-2020
Einddatum consultatie 10-07-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Onderwerpen Dieren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Door de nieuwe diergezondheidsverordening worden houders van dieren en andere partijen die zich met dieren bezighouden zoals dierenartsen en transporteurs geraakt. De wijzigingen in dit wetsvoorstel raken echter vooral de overheid zelf. Alleen de toevoeging van de mogelijkheid om een houder van dieren te verplichten derden te informeren over een besmetting met een dierziekte of een verdenking daarvan bij zijn dieren kan gevolgen hebben voor de houder die het betreft.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

In geval besloten zou worden gebruik te maken van de nieuwe bevoegdheid om de houder van een besmet of verdacht dier derden daarover te informeren betekent dit dat die houder tijd moet investeren in het bereiken van die derden. Hoeveel tijd dat kost kan niet op voorhand bepaald worden, aangezien dat sterk samenhangt met de kenmerken van het concrete geval, zoals aan hoeveel mensen de houder dieren heeft verkocht.

Waarop kunt u reageren

De internetconsultatie vindt plaats om burgers, bedrijven en organisaties te informeren over wetgeving in voorbereiding en om hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het voorstel.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen