Ontwerpbesluit tot wijziging luchtvaartbesluiten waarmee regels voor op afstand bestuurde luchtvaartuigen (RPA’S) worden vastgesteld

Het ontwerpbesluit strekt tot wijziging van vier besluiten op het gebied van de luchtvaart, te weten het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart, het Besluit luchtvaartuigen 2008, het Besluit vluchtuitvoering en het Besluit burgerluchthavens.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-05-2014
Einddatum consultatie 20-06-2014
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Ruimtelijke ordening

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De wijziging van voornoemde besluiten beoogt een kader te bieden voor de ter uitvoering van de Wet luchtvaart met het oog op de veiligheid van personen en zaken te stellen regels met betrekking tot op afstand bestuurde luchtvaartuigen tot 150 kg. Voorts strekt het besluit tot vervanging van het in de regelgeving gebruikte begrip “onbemande luchtvaartuigen” door “op afstand bestuurde luchtvaartuigen”, in aansluiting op de in internationale regelgeving gebruikte terminologie, en tot verduidelijking van de afbakening tussen “modelluchtvaartuigen” die worden gebruikt voor recreatieve doeleinden enerzijds en “op afstand bestuurde luchtvaartuigen” die worden gebruikt voor andere doeleinden anderzijds.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Bedrijven die als operator van op afstand bestuurde luchtvaartuigen tot 150 kg (willen) fungeren, bestuurders van deze op afstand bestuurde luchtvaartuigen en (recreatieve) gebruikers van modelluchtvaartuigen.

Verwachte effecten van de regeling

Het ontwerpbesluit heeft tot gevolg dat bedrijven die als operator van op afstand bestuurde luchtvaartuigen tot 150 kg willen fungeren over een zogenoemd RPAS operator certificate (ROC) moeten beschikken en dat bestuurders van deze luchtvaartuigen over een bewijs van bevoegdheid voor de besturing van een op afstand bestuurd luchtvaartuig moeten beschikken. De gevolgen zijn beperkt, omdat in het kader van de huidige ontheffing voor de besturing van op afstand bestuurde luchtvaartuigen reeds wordt getoetst aan eisen die de operator respectievelijk de bestuurder betreffen. Het ontwerpbesluit leidt dan ook niet of nauwelijks tot een administratieve lastenverhoging voor het bedrijfsleven.

Het ontwerpbesluit heeft naar verwachting geen effecten voor gebruikers van modelluchtvaartuigen. De definities van “modelluchtvaartuig” en “RPA” die in de luchtvaartbesluiten worden opgenomen, sluiten aan bij het in de huidige praktijk gehanteerde onderscheid tussen modelluchtvaartuig enerzijds en onbemand luchtvaartuig anderzijds.

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om burgers en bedrijven te informeren over de in voorbereiding zijnde regelgeving en hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het ontwerpbesluit. Daarbij wordt erop gewezen dat het ontwerpbesluit deels implementatie betreft van internationale regelgeving en er in zoverre geen nationale beleidsruimte bestaat.

Bij ministeriele regeling worden de eisen voor op afstand bestuurde luchtvaartuigen tot 150 kg op het gebied van luchtwaardigheid, brevettering en vluchtuitvoering waaraan moet zijn voldaan ter verkrijging van een bewijs van luchtwaardigheid, een brevet of een ROC, vastgesteld, die gelijktijdig met onderhavig besluit in werking zal treden. Ook deze regeling zal binnen afzienbare tijd via internetconsultatie worden voorgelegd. Eventuele reacties die betrekking hebben op deze eisen zullen worden meegenomen in het kader van het verslag van de consultatie over de ministeriële regeling.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Gehele ontwerp-Besluit.

Meer informatie