Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit afwikkelingsvergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties

Besluit tot wijziging van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten en het Besluit doorberekening kosten ACM in verband met de uitvoering en handhaving van verordening (EU) nr. 2015/751.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 04-05-2016
Einddatum consultatie 18-05-2016
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het ontwerpbesluit strekt tot wijziging van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten in verband met de implementatie van een aantal bepalingen van Verordening (EU) nr. 2015/751 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 betreffende afwikkelingsvergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties (PbEU 2015, L 123) en tot wijziging van het Besluit doorberekening kosten ACM.

Hoewel de verordening rechtstreekse werking heeft, behoeft een aantal bepalingen van de verordening uitvoering in nationale wetgeving. De bepalingen uit de verordening die in dit besluit worden geïmplementeerd betreffen de gebruikelijke aanwijzing van toezichthouders en vaststelling van sancties voor inbreuken op de verordening. Ook wordt een orgaan aangewezen dat belast is met de beslechting van geschillen uit hoofde van deze verordening en wordt invulling gegeven aan de in de verordening geboden lidstaatoptie betreffende de maximale afwikkelingsvergoeding voor binnenlandse debetkaarttransacties (zie in dit verband ook het besluit van de Minister van Financiën van 1 december 2015, Stcrt. 2015, 43448). Verder regelt dit besluit de doorberekening aan de sector van de kosten van de ACM voor het houden van toezicht op de naleving en handhaving van de verordening.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Betalingsdienstaanbieders, betaalkaartschema’s en de toezichthouders, te weten de Autoriteit Consument en Markt (ACM), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandsche Bank (DNB).

Verwachte effecten van de regeling

Voor de verwachte effecten van de regeling wordt verwezen naar §4 van het algemeen deel van de nota van toelichting.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie wordt eenieder geïnformeerd over de voorgenomen nieuwe regelgeving en wordt iedereen de mogelijkheid geboden om hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het ontwerpbesluit en de nota van toelichting.

Meer informatie

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht