Wijziging Ambtsinstructie

De huidige Ambtsinstructie is in 1994 in werking getreden en nadien op onderdelen aangepast, maar tot op heden niet algeheel geactualiseerd. Op grond van onder meer het rapport “Verantwoord politiegeweld” van de Nationale Ombudsman, de Politiewet 2012, de politiepraktijk en het traject “integrale stelselherziening geweldsaanwending opsporingsambtenaar” bestaat die noodzaak thans wel.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-05-2018
Einddatum consultatie 10-07-2018
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Politie brandweer en hulpdiensten

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Politie, Koninklijke marechaussee, de bijstand verlenende militair van enig ander deel van de krijgsmacht (zie o.m. artikel 7, zesde lid, Politiewet 2012), de buitengewoon opsporingsambtenaren aan wie de bevoegdheden bedoeld in het negende lid van artikel 7 van de Politiewet 2012 zijn toegekend en de ambtenaren van bijzondere opsporingsdiensten op grond van artikel 6, eerste lid, Wet op de bijzondere opsporingsdiensten.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het actualiseren en verhelderen van de criteria voor het gebruik van geweldmiddelen en vrijheidsbeperkende middelen bieden
de ambtenaren op wie de Ambtsinstructie van toepassing is een duidelijker kader en beter houvast bij de uitoefening van hun functie.

Waarop kunt u reageren

Er kan op de gehele concept-regeling en nota van toelichting worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen